:

Vad är ekonomisk kalkyl?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är ekonomisk kalkyl?
 2. Hur man gör en kalkyl?
 3. Vad ska en ekonomisk plan innehålla?
 4. Vad innehåller en kostnadskalkyl?
 5. Hur man gör en Resultatbudget?

Vad är ekonomisk kalkyl?

Kalkylering innebär att man bearbetar information oftast finansiell information för att skapa beslutsunderlag till chefer som skall fatta beslut. Kalkyler bygger på olika kalkylmodeller och det är syftet med en kalkyl som bestämmer vilken kalkylmodell som skall användas.

Hur man gör en kalkyl?

En ny företagares lönsamhetskalkyl börjar från resultatet – i motsats till andra resultaträkningar. Man börjar alltså med att skriva in det önskade resultatet. Efter det ska man beakta skatter samt eventuella lån och annan finansiering. Alla fasta och rörliga kostnader skrivs också in i kalkylen.

Vad ska en ekonomisk plan innehålla?

Ekonomisk plan

 • Obligatoriska uppgifter i den ekonomiska planen.
 • Syftet med den ekonomiska planen.
 • Uppgifter om planförhållanden och bygglov med mera.
 • Allmänna och enskilda intressen.
 • Uppgifter av betydelse i planen.
 • Tidpunkt för upprättande av den ekonomiska planen.
 • Tidpunkt för upplåtelse och inflyttning.

Vad innehåller en kostnadskalkyl?

En kostnadskalkyl bör innehålla samma uppgifter som en ekonomisk plan vad gäller finansieringsplanen och beräkningen av löpande kostnader och intäkter. Driftskostnader kan däremot anges mer översiktligt. Kostnadskalkylen bör även innehålla uppgift om när i bostadsprojektets aktuella skede kalkylen har upprättats.

Hur man gör en Resultatbudget?

I resultatbudgeten bör man ta ställning till varje månads belopp för sig. Det gäller framför allt för intäkterna och de kostnader som är direkt knutna till intäkterna, exempelvis varukostnader. I ett företag med säsongvariationer är det extra viktigt att resultatbudgeten görs månad för månad och inte enbart år för år.