:

Vad ska man få med i en utvärdering?

Innehållsförteckning:

 1. Vad ska man få med i en utvärdering?
 2. Vad är en uppföljning?
 3. Vad bör man tänka på när man planerar informationsmaterial?
 4. Hur lång tid tar en utvärdering?
 5. Vad är syftet med uppföljning och utvärdering?
 6. Vad betyder det att utvärdera?
 7. Vilken målgrupp Aktiviteten riktar sig till?

Vad ska man få med i en utvärdering?

Under utvärderingen går du igenom hur det avslutade projektet står sig mot projektplanen....De vanligaste utvärderingsfrågorna för projekt är:

 • Uppnåddes målen med projektet?
 • Hölls tidsplanen?
 • Kom projektet in under budget?
 • Vad har vi lärt oss under projektets gång?
 • Mål – uppnådde ni projektets mål?

Vad är en uppföljning?

Uppföljning är en fortlöpande insamling av data för att kontrollera hur en verksamhet genomförs. Den stora skillnaden jämfört med utvärdering är att den insamlade informationen varken relateras till några värdekriterier eller försöker fastställa orsakssamband.

Vad bör man tänka på när man planerar informationsmaterial?

Det är lika viktigt att planera för hur datamaterialet i sig ska skyddas....Frågor som kan vara bra att ställa är:

 1. Hur planerar jag för att skydda personuppgifter och annan känslig information?
 2. Vad behövs för att se till att data är lagrade på ett säkert sätt?
 3. Vilka säkerhetskrav kommer att ställas på data?

Hur lång tid tar en utvärdering?

Hur lång tid Beroende omfattningen av dokumentet men från 5-15 minuter till en halvtimme.

Vad är syftet med uppföljning och utvärdering?

Uppföljning handlar om vad projekten gör, alltså aktiviteterna och deras utfall. Utvärdering handlar om hur ni genomför projektet och vad aktiviteterna leder till på kort och lång sikt, alltså deras resultat och effekter.

Vad betyder det att utvärdera?

Utvärdering (även evaluering, eng: evaluation) är en noggrann efterhandsbedömning av en verksamhet och dess resultat.

Vilken målgrupp Aktiviteten riktar sig till?

Vilken eller vilka målgrupper riktar sig insatserna till? De kan väljas utifrån till exempel ålder, kön, socioekonomi, geografiska områden, riskgrupp eller olika arenor.