:

Är IVO anmälningar offentliga?

Innehållsförteckning:

  1. Är IVO anmälningar offentliga?
  2. Hur långt efter kan man göra en IVO anmälan?
  3. Är Lex Maria offentlig handling?
  4. Är Lex Sarah offentlig handling?
  5. När göra IVO anmälan?

Är IVO anmälningar offentliga?

Uppgifter som är offentliga ska lämnas ut utan efterforskning. Om uppgifterna inte kan lämnas ut på grund av sekretess får IVO fråga vem som begär uppgifterna och i vilket syfte de ska användas. ... Samma handlingar är dock offentliga hos HSAN/domstol, eftersom dessa verksamheter styrs av en annan sekretessreglering.

Hur långt efter kan man göra en IVO anmälan?

För att IVO ska kunna utreda ett klagomål bör du lämna in det inom två år från det att händelsen har inträffat.

Är Lex Maria offentlig handling?

En Lex Maria anmälan är en allmän handling, men sekretess- och menprövning ska ske i enlig- het med sekretesslagen kap 7:1 c §. I praktiken ska alla personuppgifter i en Lex Maria anmälan avidentifieras. I övrigt är själva anmälan offentlig.

Är Lex Sarah offentlig handling?

Handlingar som skickas mellan dessa olika organ inom en kommun eller en region blir därför allmänna handlingar. I fallet JO 1987/88 s. ... 522) bedömt att en vårdanställd i en kommun är fristående i förhållande till socialnämnden när han eller hon gör en anmälan till nämnden enligt Lex Sara.

När göra IVO anmälan?

IVO utreder anmälningar om allvarligare händelser inom vården där en patient i samband med hälso- och sjukvård har fått permanenta eller oföränderliga besvär, ett väsentligt ökat vårdbehov, eller där patienten avlidit.