:

Hur skriver man en analys i uppsats?

Innehållsförteckning:

 1. Hur skriver man en analys i uppsats?
 2. Hur skriver man en inledning i en uppsats?
 3. Hur skriver man diskussion i en uppsats?
 4. Hur skriver man en uppsats på gymnasiet?
 5. Hur skriver man en konklusion?
 6. Vad bör läsaren veta om uppsatsen?
 7. Hur ska en sammanfattning återge uppsatsen?
 8. Vad är den inledande delen av en vetenskaplig uppsats?

Hur skriver man en analys i uppsats?

I analysdelen ska du, med utgångspunkt i teorin, förklara hur dina resultat hänger samman. Här är det viktigt att du undviker att ha egna åsikter eller att lyfta in nya teorier. Allt du skriver måste vara kopplat till ditt syfte och de teorier och metoder du tidigare beskrivit.

Hur skriver man en inledning i en uppsats?

I inledningen bör läsaren få en överblick över uppsatsen / rapporten och en orientering i ämnet. Inledningen bör innehålla en sammanfattning av syftet och de problem du sökt svar på. Här beskrivs hypoteser, avgränsningar och du kan också kortfattat redogöra för uppsatsens struktur.

Hur skriver man diskussion i en uppsats?

Huvuddelen av diskussionen ska bygga på resultaten (inte upprepa dem) och ta fram det som är viktigt och intressant i dem. Därefter jämförs resultaten med andra studier och diskutera eventuella skillnader. Turordning i diskussionen bör därför vara: Kort sammanfattning av det viktigaste resultatet.

Hur skriver man en uppsats på gymnasiet?

Tala om för läsaren vad som sägs om ditt ämne utifrån dina källor och den litteratur du har läst. Tala om för läsaren varför ämnet är intressant och varför du vill skriva om det. Ett gott råd är att inte slarva med bakgrunden, det är viktigt att du får med dig läsaren från början. Förklara syftet.

Hur skriver man en konklusion?

Sist i diskussionen eller under egen titel ”Slutsats” kan du sammanfatta dina slutsatser eller skriva vad du tycker att man ska fortsätta att undersöka för att ytterligare belysa det du just skrivit om: ”Sammanfattningsvis visar studien att…” Här ska ingen ny information eller referenser anges.

Vad bör läsaren veta om uppsatsen?

 • I inledningen bör läsaren få en överblick över uppsatsen / rapporten och en orientering i ämnet. Inledningen bör innehålla en sammanfattning av syftet och de problem du sökt svar på. Här beskrivs hypoteser, avgränsningar och du kan också kortfattat redogöra för uppsatsens struktur.

Hur ska en sammanfattning återge uppsatsen?

 • Ett abstract eller sammanfattning ska kortfattat återge uppsatsens innehåll så att läsaren snabbt kan skaffa sig en uppfattning om innehållet. Den ska vara utformad så att den kan läsas separat. Nyckelord eller keywords kan också hjälpa till att snabbt ge en tydlig bild av innehållet. En bra sammanfattning och nyckelord bidrar även ...

Vad är den inledande delen av en vetenskaplig uppsats?

 • INLEDANDE DEL. Den inledande delen av en vetenskaplig uppsats ska innehålla titelsida, abstract/sammanfattning och innehållsförteckning. Detta för att läsaren ska få en överblick över uppsatsens struktur och innehåll.