:

Vad är en Avvikelseanalys?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en Avvikelseanalys?
 2. Hur räknar man ut avvikelse i Resultatbudget?
 3. Vad är en Kvantitetsavvikelse?
 4. Vad kan en avvikelse bero på?
 5. Vad är Prisavvikelse?
 6. Vad är budgetavvikelser?
 7. Vilka poster finns i resultatbudget?
 8. Hur räknar man utfall?
 9. Vad är en avvikelse LSS?
 10. Vad är en ekonomisk prognos?

Vad är en Avvikelseanalys?

Avvikelseanalys handlar om att jämföra faktiska projektresultat med det man planerade eller förväntade sig. Det är ett sätt att beräkna hur väl – eller hur dåligt – ett projekt fortskrider.

Hur räknar man ut avvikelse i Resultatbudget?

Man söker helt enkelt efter förklaringar på varför utfallet inte stämmer överens med budgeten. Detta kan bero på faktorer utanför verksamheten, till exempel ökade inköpskostnader eller på faktorer inom företaget, till exempel större materialåtgång i produktionen.

Vad är en Kvantitetsavvikelse?

Skillnaden mellan ett antal beställda och levererade produktkvantitet när inga fler leveranser förväntas.

Vad kan en avvikelse bero på?

Avvikelsehantering

 • brister i kunskaper och färdigheter hos personalen.
 • brister i rutiner och samordning.
 • utrustning som används i fel situation.
 • ofullständig eller felaktig information.
 • konstruktions- och tillverkningssvagheter.

Vad är Prisavvikelse?

Differensen mellan budgeterade och verkliga kostnader på grund av förändringar i en förbrukad varas pris.

Vad är budgetavvikelser?

En kalkyldifferens uppstår när kärnverksamheten blir större eller mindre än budgeterat eftersom påläggen då kalkylerats för högt eller lågt. En budgetavvikelse innebär att stödverksamheten kostat mer eller mindre än budgeterat.

Vilka poster finns i resultatbudget?

Vad innehåller en resultatbudget? Resultatbudgeten innehåller samtliga intäkter och kostnader och visar det förväntade resultatet under året. Resultatbudgeten innehåller delbudgetar som anpassas efter företagets verksamhet. En vanlig delbudget för intäkter är försäljningsbudget och för kostnader personalbudget.

Hur räknar man utfall?

För att räkna ut sannolikheten för en händelse så tar du antalet utfall som representerar den händelsen och delar på antalet möjliga utfall. Den här formeln gäller för händelser där alla utfall är lika sannolika, som till exempel en slantsingling, eller ett tärningskast.

Vad är en avvikelse LSS?

En avvikelse uppstår om personal inte arbetar i enlighet med beslutade processer och rutiner. Avvikelse uppstår t ex när den enskildes insatser utifrån beslut enligt LSS eller SoL inte utförs som överenskommits i den upprättade genomförandeplanen.

Vad är en ekonomisk prognos?

Prognoser är uppskattningar av utvecklingen För att kunna arbeta framåt med planering och budgetering i ett företag görs prognoser. Det är en uppskattning av utvecklingen som baseras på hur företaget gått de senaste månaderna och hur de framtida förväntningarna ser ut.