:

Vilka ministrar är med i ministerrådet?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka ministrar är med i ministerrådet?
 2. Vilka deltar i ministerrådet och hur många är dom?
 3. Vilka är EU s två beslutande institutioner i fråga om lagstiftning?
 4. Vad sysslar ministerrådet med och hur är det organiserat?
 5. Vem representerar Sverige?
 6. Vilka är med i Europarådet?
 7. Vilka är det som ministerrådet företräder?
 8. Vilken institution är EU s konkurrensmyndighet?
 9. Vilken institution utöver EU kommissionen har ett särskilt ansvar för tillämpningen av unionsrätten?
 10. Vad sysslar kommissionen med och hur är den sammansatt?

Vilka ministrar är med i ministerrådet?

I ministerrådet deltar ministrar från de 27 EU-ländernas regeringar för att förhandla och ta beslut om EU-kommissionens förslag på EU-lagar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka ämnen som ska diskuteras. Svenska regeringen ska alltid stämma av ministerrådets frågor med riksdagen.

Vilka deltar i ministerrådet och hur många är dom?

Ministrarna som deltar i rådet har befogenhet att fatta beslut som är bindande för sina regeringar. Ministerrådet har inga fasta ledamöter och utgörs av 27 ministrar, en från varje medlemsland. Vilken minister från respektive land som deltar i ministerrådet beror på vilka frågor som ska diskuteras.

Vilka är EU s två beslutande institutioner i fråga om lagstiftning?

Arbetar för EU-länderna

 • EU-kommissionen föreslår lagar som ministerrådet och Europaparlamentet sedan beslutar om.
 • Europeiska rådet, där medlemsländernas stats- och regeringschefer sitter, håller toppmöten och bestämmer över EU:s mål och prioriteringar.
 • EU-domstolen dömer i tvister som uppstår i EU.

Vad sysslar ministerrådet med och hur är det organiserat?

Vad sysslar ministerrådet med, och hur är det organiserat? ... Ministerrådets viktigaste uppgift är att lagstifta tillsammans med parlamentet. Den näst viktigaste uppgiften är att besluta om EUs budget. När ministerrådet beslutar krävs kvalificerad majoritet.

Vem representerar Sverige?

Sverige representeras av statsminister Magdalena Andersson.

Vilka är med i Europarådet?

När Europarådet bildades den var det från början tio medlemsstater:

 • Belgien.
 • Danmark.
 • Frankrike.
 • Irland.
 • Italien.
 • Luxemburg.
 • Nederländerna.
 • Norge.

Vilka är det som ministerrådet företräder?

Fakta: Ministerrådet

 • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
 • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
 • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
 • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
 • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Vilken institution är EU s konkurrensmyndighet?

De nationella konkurrensmyndigheterna och domstolarna kan således själva tillämpa och verkställa artikel 101 (konkurrensbegränsande avtal, f.d. artikel 81 i EG-fördraget) och artikel 102 (missbruk av dominerande ställning, f.d. artikel 82 i EG-fördraget) i EUF-fördraget.

Vilken institution utöver EU kommissionen har ett särskilt ansvar för tillämpningen av unionsrätten?

Europaparlamentet och rådet ansvarar för att lagstifta, kommissionen för att lägga fram lagförslag, domstolen för att tolka unionsrätten, centralbanken för att föra unionens monetära politik och revisionsrätten för att revidera unionens räkenskaper.

Vad sysslar kommissionen med och hur är den sammansatt?

EU-kommissionen i Bryssel kallas ofta för EU:s motor. Det är den som föreslår nya EU-lagar och kontrollerar att medlemsländerna följer gällande lagar. I kommissionen sitter 27 kommissionärer, en från varje EU-land. Kommissionärerna företräder inte sina egna länder utan ska se till hela EU:s bästa.