:

Vem kan bevittna köpekontrakt?

Innehållsförteckning:

 1. Vem kan bevittna köpekontrakt?
 2. Vem får bevittna en underskrift?
 3. Kan ett gift par bevittna en fullmakt?
 4. Får vittnen vara släkt?
 5. Vem kan bevittna ett gåvobrev?
 6. Kan släktingar vidimera?
 7. Vem får bevittna en generalfullmakt?
 8. Vilka avtal behöver bevittnas?
 9. Kan ett gift par bevittna testamente?
 10. Vem får vidimera framtidsfullmakt?

Vem kan bevittna köpekontrakt?

För att köpet ska vara bindande mellan parterna måste köpekontraktet mer specifikt innehålla fastighetens beteckning, en överlåtelseförklaring, köpeskillingens storlek samt båda parters underskrifter. Säljarens underskrift ska också vara bevittnad av två personer.

Vem får bevittna en underskrift?

Två personer ska samtidigt bevittna din namnteckning när testamentet skrivs under. Vittnena får inte vara släkt eller arvtagare till dig och måste ha fyllt 15 år.

Kan ett gift par bevittna en fullmakt?

Framtidsfullmakten ska bevittnas av två personer. Fullmaktshavaren får inte vara vittne. Dessutom ska vissa regler som gäller för testamentsvittnen tillämpas. Det innebär att fullmaktsgivarens make, maka eller sambo inte får vara vittne.

Får vittnen vara släkt?

Ja, de två personer som bevittnar en namnteckning på ett testamente kan vara släkt med varandra. Testamentsvittnena får däremot inte vara släkt med testatorn, det vill säga den som skriver testamentet (10 kap. 4 § första stycket ärvdabalken, ÄB).

Vem kan bevittna ett gåvobrev?

När det gäller gåvor finns det inget krav på bevittning för att gåvan ska vara juridiskt bindande. Att låta gåvobrev bevittnas har dock fördelar ur bevissynpunkt eftersom det då finns vittnen som kan intyga om gåvan riktighet vid eventuell tvist. Det finns inga regler om vem som får vittna.

Kan släktingar vidimera?

En nära släkting kan bevittna en namnteckning om den inte är under 15 år och inte har någon psykisk störning.

Vem får bevittna en generalfullmakt?

Det ska tydligt framgår vem som är fullmaktsgivare och fullmaktshavare. Vidare ska det framgå av generalfullmakten att fullmaktshavaren ges obegränsad behörighet att företräda fullmaktsgivaren. Du kan även välja att fullmakten ska bevittnas av två personer, som en extra säkerhet.

Vilka avtal behöver bevittnas?

Det kan handla om en fullmakt, ett arrendeavtal eller något annat....Det finns ett fåtal undantag, och det gäller:

 • testamenten, som måste vara bevittnat av två personer (som även ska intyga att den som upprättar testamentet är vid sina sinnens fulla bruk mm)
 • erkännande av faderskap, som ska bevittnas av två personer.

Kan ett gift par bevittna testamente?

Det finns alltså ingenting i lagen som anger att ett par som är gifta med varandra inte kan vara vittnen till ett testamente, så länge de uppfyller kraven som ställs upp när det kommer till relationen till testator eller testamentstagaren.

Vem får vidimera framtidsfullmakt?

Vittnen vid framtidsfullmakt Fullmakten ska vara skriftlig och två vittnen ska samtidigt närvara när fullmaktsgivaren skriver under fullmaktshandlingen eller så ska fullmaktsgivaren intyga för de två vittnena att han eller hon har skrivit under fullmakten (4§ lagen om framtidsfullmakter).