:

Får man fråga om föräldraledighet?

Innehållsförteckning:

  1. Får man fråga om föräldraledighet?
  2. Var regleras att den som vill ta ut föräldraledighet måste anmäla detta till arbetsgivaren minst två månader i förväg eller om inte det kan ske så snart som möjligt?
  3. Kan arbetsgivaren betala ut resten vid föräldraledighet?
  4. Har arbetsgivaren rätt att neka föräldraledighet?
  5. Vad gäller föräldraledighet?
  6. Hur ofta får man söka föräldraledighet?
  7. Hur länge får man vara partiellt föräldraledig?
  8. Kan arbetsgivaren kolla upp VAB?
  9. Hur gammal får barnet vara vid föräldraledighet?

Får man fråga om föräldraledighet?

Arbetsgivaren får inte missgynna dig i ansökningsprocessen för att du ska vara föräldraledig, du har ingen skyldighet heller att självmant berätta att du väntar barn. Därför finns ingen anledning för arbetsgivaren att fråga om graviditeten.

Var regleras att den som vill ta ut föräldraledighet måste anmäla detta till arbetsgivaren minst två månader i förväg eller om inte det kan ske så snart som möjligt?

13 § En arbetstagare som vill utnyttja sin rätt till ledighet enligt 4, 5, 6, 7 eller 9 § ska anmäla detta till arbetsgivaren minst två månader före ledighetens början eller, om det inte kan ske, så snart som möjligt. I samband med sin anmälan ska arbetstagaren ange hur lång tid ledigheten är planerad att pågå.

Kan arbetsgivaren betala ut resten vid föräldraledighet?

När kan en arbetsgivare neka föräldraledighet? Utgångspunkten är alltså att man som arbetstagare har rätt att vara föräldraledig de perioder då man behöver det, under förutsättning att det sker i enlighet med reglerna i lag och kollektivavtal och det inte innebär en påtaglig störning i verksamheten för arbetsgivaren.

Har arbetsgivaren rätt att neka föräldraledighet?

En arbetstagare har som förälder rätt till ledighet från sin anställning enligt denna lag. Föräldraledighetslagen slår också fast att en arbetsgivare inte får missgynna en arbetssökande eller en arbetstagare av skäl som har samband med föräldraledigheten. Förbudet beskrivs i 16 §.

Vad gäller föräldraledighet?

Föräldrapenning betalas ut i 480 dagar för ett barn. I 390 dagar baseras ersättningen på den inkomst du har (dagar på sjukpenningnivå). De övriga 90 dagarna är ersättningen 180 kronor per dag (dagar på lägstanivå). Om du har ensam vårdnad om barnet har du rätt till alla 480 dagarna.

Hur ofta får man söka föräldraledighet?

Medarbetaren har rätt att: ta ut en sammanhängande ledighet. förkorta sin arbetstid med upp till en fjärdedel av normal arbetstid. dela upp ledigheten på högst tre perioder varje kalenderår.

Hur länge får man vara partiellt föräldraledig?

Enligt föräldraledighetslagen har du rätt att förkorta din arbetstid med upp till 25 procent av normal hel arbetstid utan att du samtidigt tar ut föräldrapenning tills barnet fyllt åtta år eller avslutat sitt första skolår (delledighet utan föräldrapenning).

Kan arbetsgivaren kolla upp VAB?

I ditt fall är det dock svårbevisat för arbetsgivaren; du har rätt att stanna hemma för vård av barn. Arbetsgivaren kan inte heller begära att du verkligen tar ut VAB-dagar när du är hemma och kan inte begära intyg på att så har skett. ... Det går inte att kontrollera om ditt barn verkligen varit sjukt.

Hur gammal får barnet vara vid föräldraledighet?

Hur länge kan jag ta ut föräldrapenning? Du kan ta ut föräldrapenning till och med den dag barnet fyller 12 år eller när barnet slutar i årskurs 5 i grundskolan. Men från och med barnets 4-årsdag kan ni bara spara 96 dagar sammanlagt. Om du har tvillingar kan ni spara 132 dagar sammanlagt.