:

Vilket stöd kan anhöriga få från kommunens anhörigstöd?

Innehållsförteckning:

  1. Vilket stöd kan anhöriga få från kommunens anhörigstöd?
  2. På vilket sätt kan patientföreningar och Närståendeföreningar underlätta för personer med psykisk ohälsa?
  3. Hur hjälper man någon med psykisk ohälsa?
  4. Vem har rätt till vård av anhörig?
  5. Vilket stöd som samhället kan erbjuda till anhörigvårdare?
  6. Vilken hjälp kan kommunen erbjuda en anhörigvårdare?
  7. Vad säger socialtjänstlagen om anhöriga?
  8. Hur kan det vara att vara anhörig till någon med psykisk ohälsa?
  9. Hur är det att leva med psykisk ohälsa?

Vilket stöd kan anhöriga få från kommunens anhörigstöd?

Exempel på stöd till anhöriga och familjer: Enskilda samtal och samtal i grupp. Utbildning, hjälpmedel. Hjälp i hemmet eller i boende. Avlösning i olika former.

På vilket sätt kan patientföreningar och Närståendeföreningar underlätta för personer med psykisk ohälsa?

Patientföreningar och närståendeföreningar vid psykisk ohälsa och beroende. Här får du en lista med föreningar och organisationer som ger stöd i hela landet genom exempelvis information och stödsamtal. Du kan komma i kontakt med andra som har liknande erfarenheter eller svårigheter som du själv.

Hur hjälper man någon med psykisk ohälsa?

Om någon i din familj eller din närhet får hjälp inom barn- och ungdomspsykiatrin, vuxenpsykiatrin eller rättspsykiatrin ska de som arbetar där berätta vad som kommer att hända och svara på dina frågor om den psykiska sjukdomen. Du kan tillsammans med din familjemedlem fråga efter någon som kan ge dig mer information.

Vem har rätt till vård av anhörig?

Familj och nära anhörig brukar exempelvis vara make, maka, registrerad partner, sambo, barn, föräldrar, syskon, svärföräldrar, barnbarn samt mor- och farföräldrar. Är någon i din familj svårt sjuk kan du även få rätt till ledighet för att vårda den närstående enligt lagen () om ledighet för närståendevård.

Vilket stöd som samhället kan erbjuda till anhörigvårdare?

Anhörigstöd kan innehålla många olika insatser som direkt eller indirekt riktar sig till den som ger stöd eller vård till en närstående. Direkt anhörigstöd kan vara samtalsstöd, information och utbildning, må bra aktiviteter, ekonomisk ersättning för förlorad arbetsinkomst och avlösning exempelvis.

Vilken hjälp kan kommunen erbjuda en anhörigvårdare?

Du kanhjälp i form av råd och stöd från socialtjänsten. Det kan ske individuellt tillsammans med en handläggare eller i grupp med andra anhöriga. I en del kommuner finns en särskild anhörigkonsulent eller anhörigstödjare som du kan kontakta för samtal och stöd.

Vad säger socialtjänstlagen om anhöriga?

Den infördes en bestämmelse i 5 kap. 10 § socialtjänstlagen (2001:453) som anger att socialnämnden ”ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder”.

Hur kan det vara att vara anhörig till någon med psykisk ohälsa?

Blandade känslor, blandat stöd Med ”anhöriga” menas ex. föräldrar, syskon, partners, kollegor och vänner. De personerna löper en ökad risk för att (också) börja känna saker som vanmakt, stress, skuld och nedstämdhet. Mycket tid kan behöva gå åt att oroa sig för, eller rent praktiskt bistå, sin närstående.

Hur är det att leva med psykisk ohälsa?

I jämförelse med befolkningen i övrigt har människor med psykisk ohälsa väsentligt lägre inkomster, högre levnadsomkostnader och kortare utbildning. De lider dessutom i högre grad än andra av ensamhet och isolering. Många saknar därmed egna resurser att ta sig ur en svår livssituation.