:

Vem äger den enskilda vägen?

Innehållsförteckning:

 1. Vem äger den enskilda vägen?
 2. Vilka enskilda vägar har statsbidrag?
 3. Vad betyder vägmärket enskild väg?
 4. Får man köra på en privat väg?
 5. Vem har ansvaret för de allmänna vägarna?
 6. Vad är skillnaden mellan allmän och enskild väg?
 7. Vilka får köra på enskild väg?
 8. Vilka vägar är Trafikverkets?
 9. Vem får sätta upp vägmärken?
 10. Hur får man reglera trafiken på enskilda vägar?

Vem äger den enskilda vägen?

En enskild väg kan ägas och skötas av flera fastigheter ihop. För att kunna göra det kan ni till exempel bilda en gemensamhetsanläggning. Även äldre vägföreningar och vägsamfälligheter räknas idag som gemensamhetsanläggningar. En enskild väg kan även skötas av en förening utan att vara en gemensamhetsanläggning.

Vilka enskilda vägar har statsbidrag?

2 § Bidrag lämnas för enskilda vägar som inte är av obetydlig längd och som tillgodoser ett kommunikationsbehov för de fast boende, näringslivet eller det rörliga friluftslivet. Bidrag lämnas också för vägar som är av väsentlig betydelse som genomfartsvägar eller som uppsamlingsvägar för fritidsbebyggelse.

Vad betyder vägmärket enskild väg?

Enskild väg är väg som inte är allmän väg. Det finns cirka 430 000 km enskild väg i Sverige. Skylt för enskild väg har svart text mot gul bakgrund med en röd pil. ... Dessa vägar måste hållas öppna för allmän trafik.

Får man köra på en privat väg?

Motortrafik kan medföra stort slitage på en enskild väg. Därför får vägens ägare bestämma om trafik med motorfordon ska förbjudas på vägen. Om markägaren bestämmer sig för ett förbud ska detta skyltas med vägmärke eller på annat tydligt sätt.

Vem har ansvaret för de allmänna vägarna?

Trafikverket ansvarar för skötsel och underhåll av det statliga vägnätet. Övriga vägar sköts av kommunala eller enskilda väghållare.

Vad är skillnaden mellan allmän och enskild väg?

Allmänna vägar ägs antingen av kommunen eller staten. Enskilda vägar ägs av en så kallad väghållare, det kan vara en samfällighet av boende, flera markägare eller en förening.

Vilka får köra på enskild väg?

Enskilda vägar är de vägar som inte sköts av stat eller kommun. De enskilda vägarna sköts av enskilda markägare eller av samfällighetsföreningar eller liknande föreningar. En väghållare får inte förbjuda någon att gå, cykla eller rida på vägen såvida inte vägen skadas.

Vilka vägar är Trafikverkets?

Projekt

 • Norrbotniabanan Umeå – Luleå
 • Lund–Arlöv, fyra spår.
 • E4 Förbifart Stockholm.
 • Västlänken.

Vem får sätta upp vägmärken?

Kommunen beslutar, sätter upp och underhåller vägmärkena. Länsstyrelsen beslutar. Väghållningsmyndigheten (Trafikverkets region eller kommunen) sätter upp och underhåller skyltarna.

Hur får man reglera trafiken på enskilda vägar?

Där enskild väg ansluter till annan väg kan olika regleringar gälla. Utöver de generella reg- lerna i Trafikförordningen kan lokala trafikföreskrifter beslutas av kommunen eller länsstyrel- sen. Sådana regleringar är huvudled eller att man har väjningsplikt eller stopplikt innan man lämnar den enskilda vägen.