:

Vilka noter måste vara med i en årsredovisning K2?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka noter måste vara med i en årsredovisning K2?
 2. Vilka företag måste upprätta en årsredovisning?
 3. Vilken roll har K regelverket?
 4. Vilka handlingar ska skickas till Bolagsverket?
 5. Vilka noter är obligatoriska i årsredovisning?
 6. Vilka ska upprätta årsbokslut?
 7. Vilka får upprätta årsbokslut?
 8. Vad är syftet med K1 K3 regelverken?
 9. Vad är K3 bolag?

Vilka noter måste vara med i en årsredovisning K2?

Noter till regelverket för K2

 • Ackumulerade uppskrivningar. ...
 • Allmänt om verksamheten. ...
 • Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag. ...
 • Andelar i koncernföretag. ...
 • Andra långfristiga fordringar. ...
 • Andra långfristiga värdepappersinnehav. ...
 • Byggnader och mark. ...
 • Checkräkningskredit.

Vilka företag måste upprätta en årsredovisning?

Följande företag ska upprätta årsredovisning enligt K3 ÅR/KR: Större företag* ... Mindre företag* som är moderföretag i en större koncern* Mindre företag* som är moderföretag i en mindre koncern* och som upprättar koncernredovisning.

Vilken roll har K regelverket?

Ett K-regelverk innehåller regler om hur en årsredovisning eller ett årsbokslut ska utformas och hur tillgångar, skulder, intäkter och kostnader ska värderas. ... Ett K-regelverk innehåller samtliga regler som behövs för att upprätta en årsredovisning, ett årsbokslut respektive en koncernredovisning.

Vilka handlingar ska skickas till Bolagsverket?

Årsredovisningsguiden för aktiebolag

 • Årsredovisning, som ska bestå av förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, noter och, för större aktiebolag2, kassaflödesanalys.
 • Fastställelseintyg i original3
 • Revisionsberättelse, om det krävs.

Vilka noter är obligatoriska i årsredovisning?

Bland annat ska det finnas en specifikation över innehavet av aktier och andelar i dotterföretag och andra företag där man har ägarintresse. ... Dotterföretag ska ha en not som innehåller namn, organisationsnummer och säte för moderföretaget som upprättar koncernredovisning för den minsta koncern som företaget ingår i.

Vilka ska upprätta årsbokslut?

Ett årsbokslut ska upprättas av alla företag efter utgången av ett räkenskapsår och utgör en sammanställning av den löpande bokföringen under året. Syftet är att skapa en helhetsbild över hur företaget presterat samt hur situationen ser ut vid räkenskapsårets slut.

Vilka får upprätta årsbokslut?

Vilka företag ska upprätta årsbokslut?

 • Enskilda näringsidkare.
 • Handelsbolag med enbart fysiska personer som delägare.
 • Ideella föreningar som är bokföringsskyldiga.
 • Samfällighetsföreningar som är bokföringsskyldiga.

Vad är syftet med K1 K3 regelverken?

K1: förenklat årsbokslut Kategori 1 (K1) är förenklade redovisningsregler för de allra minsta företagen. ... Årsbokslut (K2 och K3) Regelverket för årsbokslut ska tillämpas av alla företag som ska avsluta den löpande bokföringen med ett årsbokslut eller som väljer att avsluta med ett årsbokslut.

Vad är K3 bolag?

K3 får användas av alla aktiebolag och måste användas av större aktiebolag. Med större aktiebolag menas de som uppfyller minst två av kraven; mer än 50 anställda, mer än 40 miljoner i balansomslutning, mer än 80 miljoner i nettoomsättning.