:

Hur mycket olja används i Sverige?

Innehållsförteckning:

  1. Hur mycket olja används i Sverige?
  2. Var hittar man råolja?
  3. Hur får man upp olja från havsbotten?
  4. Hur stor del av Sveriges energianvändning står oljan för?
  5. Hur ser råolja ut?
  6. Vad kommer olja från?
  7. Vad krävs för att olja ska bildas?
  8. Vad händer när man pumpar upp olja?

Hur mycket olja används i Sverige?

Världens transporter förbrukar motsvarande drygt 20 000 miljoner fat olja per år. Sveriges totala energiförbrukning motsvarar 250 miljoner fat olja per år. Det motsvarar ca 700 000 fat olja per dag.

Var hittar man råolja?

Råolja utvinns på nästan alla kontinenter, men mer än 30% erhålls från Mellanöstern där Saudiarabien är ledande med en produktion på 13 %. Ytterligare två viktiga oljeleverantörer är Ryssland och USA med nästan 12% vardera.

Hur får man upp olja från havsbotten?

För att komma åt oljan borrar vi djupt ner i berggrunden. Sedan pumpas oljan upp och sänds via tankfartyg eller gigantiska rör (pipelines) till raffinaderier där den förädlas till olika produkter, tex bensin, diesel och eldningsolja.

Hur stor del av Sveriges energianvändning står oljan för?

Då var oljan den dominerade energibäraren som utgjorde hela 247 TWh. Elanvändningen var då endast 57 TWh och biobränsle 45 till TWh. Sedan dess har oljeanvändningen minskat till 83 TWh. Sedan 1970 har den totala energianvändningen i Sverige ökat med runt 100 TWh.

Hur ser råolja ut?

Olja är ett fossilt bränsle som bildades av växter och havsdjur som fanns på havens bottnar för hundratals miljoner år sedan. Under högt tryck och hög temperatur, inbäddade i sand och lera, har energin som lagrats i växterna och djuren genom åren omvandlats till kolväten, olja.

Vad kommer olja från?

Kol, olja och gas kommer från levande växter och djur som efter flera hundra miljoner år i jordens inre har omvandlats till föreningar av kol och väte. I över hundra år har vi tagit upp stora mängder olja och kol för att använda som energikällor.

Vad krävs för att olja ska bildas?

Olja utvinns som råolja från jorden med hjälp av stora borr, som finns på borrplattformar ute på havet. Den olja som borras upp kallas råolja och kan inte användas i befintlig form. Råoljan måste först raffineras på ett raffinaderi, där råoljan omvandlas till den olja vi använder till bensin, diesel och eldningsolja.

Vad händer när man pumpar upp olja?

När en oljeproduktion sätter i gång, och olja pumpas upp, faller trycket i hålrummen i det oljeförande lagret, som då pressas samman av de överliggande lagren. Detta får faktiskt marken eller havsbottnen att sjunka ihop. Man kan dock till viss del kompensera för detta genom att pumpa in saltvatten i borrhålen.