:

Vilka är vanliga symtom på psykisk ohälsa?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka är vanliga symtom på psykisk ohälsa?
 2. Vilka faktorer förknippas med psykisk hälsa?
 3. Vad är en psykisk sjukdom?
 4. Hur påverkas man av psykisk ohälsa?
 5. Vad är skillnaden på psykisk sjukdom och psykisk ohälsa?
 6. Hur många lider av psykisk ohälsa?
 7. Vilka friskfaktorer stärker psykisk hälsa?
 8. Vad är skillnaden mellan psykiska besvär och psykisk sjukdom?
 9. Hur påverkar psykisk ohälsa individen?

Vilka är vanliga symtom på psykisk ohälsa?

De vanligaste besvären är depression, ångest, oro, sömnproblem och stress. För dessa svårigheter finns effektiv behandling. Med psykisk ohälsa menar man även mer allvarliga tillstånd som till exempel schizofreni, eller funktionsnedsättningar som ADHD och autism.

Vilka faktorer förknippas med psykisk hälsa?

Psykisk ohälsa påverkas av flera olika faktorer som är viktiga att ta hänsyn till i det förebyggande arbetet. Faktorer som påverkar är bland annat kön, utbildning, socioekonomisk status, födelseland och sexuell läggning och könsidentitet.

Vad är en psykisk sjukdom?

Psykiska sjukdomar och besvär

 • Att skada sig själv. Här kan du läsa om vilken hjälp som finns om du eller en närstående skadar sig själv.
 • Beroende och skadligt bruk. Läs om olika former av beroenden och var du kan få hjälp.
 • Depression. ...
 • Psykos och vanföreställningar. ...
 • Självmordstankar. ...
 • Ångest. ...
 • Ätstörningar.

Hur påverkas man av psykisk ohälsa?

Symptomen kan vara oro, ångest, depression, förföljelseidéer, koncentrations- och kommunikationssvårigheter kan förekomma. Följden kan bli att det blir svårt att sköta sitt arbete, och skam- och skuldkänslor kan hindra människor från att söka hjälp. Det finns många orsaker till psykisk ohälsa.

Vad är skillnaden på psykisk sjukdom och psykisk ohälsa?

Psykisk sjukdom eller psykiska besvär Begreppen brukar samlas under den övergripande termen psykisk ohälsa. Folkhälsomyndigheten definierar psykisk sjukdom som ett tillstånd där man kunnat fastställa en diagnos. De tre vanligaste psykiatriska sjukdomsdiagnoserna är depression, ångestsyndrom och personlighetssyndrom.

Hur många lider av psykisk ohälsa?

I befolkningen var det 7 procent av männen och 8 procent av kvinnorna 16–84 år som bedömdes ha en allvarlig psykisk påfrestning 2020. Allvarlig psykisk påfrestning kan indikera att man har ett psykiatriskt tillstånd. Andelen var högst bland unga 16–29 år (13 procent) och lägst bland äldre 65–84 år (4 procent).

Vilka friskfaktorer stärker psykisk hälsa?

Friskfaktorer för psykisk hälsa

 • goda förutsättningar för ledarskap.
 • goda förutsättningar för utvecklingsmöjligheter och lärande.
 • goda förutsättningar för delaktighet och kommunikation.
 • goda förutsättningar för arbete med mål och värdegrund.

Vad är skillnaden mellan psykiska besvär och psykisk sjukdom?

Psykiska störningar (även psykiska sjukdomar, förr mentalsjukdomar) är ohälsa i psyket, det vill säga i personligheten, emotionerna eller kognitionen, vilka primärt har psykiska orsaker.

Hur påverkar psykisk ohälsa individen?

Psykisk ohälsa i ung ålder riskerar att ge konsekvenser som påverkar skolgång, framtida arbetsliv och karriärsutveckling. Unga vuxna är generellt en känslig grupp när det gäller inträde på arbetsmarknaden. Om de också har psykisk ohälsa blir det ännu svårare och risken för att hamna i utanförskap ökar.