:

På vilka grunder kan ett avtal ogiltigförklaras?

Innehållsförteckning:

  1. På vilka grunder kan ett avtal ogiltigförklaras?
  2. Kan ett avtal ingås med en evighets bindningstid?
  3. När kan ett avtal vara ogiltigt?
  4. Vad betyder att jämka ett avtal?
  5. Kan ett avtal ogiltigförklaras?
  6. Vad är jämkning av villkor?
  7. Vad gäller vid bindningstid?
  8. Har avtalstid?
  9. När är en rättshandling ogiltig?
  10. Vad betyder att jämka?

På vilka grunder kan ett avtal ogiltigförklaras?

Huvudregeln är att avtal ska hållas. Men under vissa omständigheter kan ett avtal ogiltigförklaras, eller "jämkas". En rättshandling kan förklaras vara ogiltig om någon genom hot eller våld tvingats ingå avtalet (AvtL 28 §). Paragrafen omfattar sådant starkt våld eller hot som kan uppfattas som "pistolen mot pannan".

Kan ett avtal ingås med en evighets bindningstid?

Inom avtalsrätten gäller principen “pacta sunt servanda” - avtal ska hållas. En avtalspart kan alltså som huvudregel inte ensidigt ändra avtalsvillkor. Inom mobilabonnemangsbracshen betyder detta att ett avtal som är ingått med en bindningstid binder båda parter och priset får inte höjas under bindningstiden.

När kan ett avtal vara ogiltigt?

(1) Ett avtal är inte ogiltigt enbart på grund av att det vid tiden för avtalets ingående var eller därefter blir omöjligt att fullgöra. (2) Ett avtal är inte ogiltigt enbart på grund av att en part saknar rätt att förfoga över de rättigheter som avtalet avser.

Vad betyder att jämka ett avtal?

Ett avtal eller vissa avtalsvillkor kan jämkas enligt 36 § om avtalet respektive villkoret är oskäligt på grund av innehållet, omständigheter vid avtalets tillkomst, senare tillkomna omständigheter och omständigheter i övrigt. ... Avtalet eller villkoret blir inte ogiltigt, men kan genom jämkning ges ny betydelse.

Kan ett avtal ogiltigförklaras?

Följden av att ett avtal ogiltigförklaras är att avtalet mellan den upphandlande organisationen och leverantören blir civilrättsligt ogiltigt. Ogiltigförklaringen gäller retroaktivt, det vill säga från det att avtalet ingicks, och innebär att alla prestationer som hunnit utbytas mellan avtalsparterna ska återgå.

Vad är jämkning av villkor?

Således kan ett villkor som enskilt verkar oskäligt anses skäligt då det vägs upp av något annat villkor i avtalet. Jämkning kan i praktiken leda till att något villkor alltså ändras eller helt lämnas utan avseende eller att avtalet i sin helhet anses ogiltigt och alltså hävs.

Vad gäller vid bindningstid?

En grundläggande avtalsrättslig princip är att avtal ska hållas. Det innebär att om du har ingått ett avtal med bindningstid ska avtalet gälla under hela bindningstiden. En villkorsändring av ett avtal med bindningstid är endast tillåten om operatören har uppgett ett giltigt skäl som står angivet i avtalet.

Har avtalstid?

Ett avtal som gäller tills vidare gäller tills det sägs upp. Det upphör när den uppsägningstid som anges i avtalet har löpt ut. Typiska avtal som gäller tillsvidare är bland annat elavtal, avtal om sophämtning, fjärrvärmeavtal och avtal om fortgående tidningsprenumerationer.

När är en rättshandling ogiltig?

Lex commissoria avser förfallspant och är ett ogiltigt avtalsvillkor, AvtL 37 §. Vilken betydelse har förfalskning av t. ex.

Vad betyder att jämka?

Jämkning innebär att din huvudutbetalare gör ett lägre eller ett högre skatteavdrag från inkomsten än vad som ska göras enligt skattetabell. Syftet är att uppnå bättre överensstämmelse mellan preliminär skatt och din slutliga skatt.