:

När betalas särskild löneskatt på pensionskostnader?

Innehållsförteckning:

  1. När betalas särskild löneskatt på pensionskostnader?
  2. Vad är upplupen särskild löneskatt?
  3. Hur räknar man ut underlag för särskild löneskatt?
  4. Hur kan man bokföra särskild löneskatt?
  5. Hur ska en redovisningsenhet betala särskild löneskatt?
  6. Vad är skattemässigt avdragsgilla på pensionskostnaderna?

När betalas särskild löneskatt på pensionskostnader?

Det är enskilda näringsidkare och även dödsbon som betalar ut särskild löneskatt på pensionskostnader, SLP. De ska ha inkomst av näringsverksamhet som är aktiv. De ska också ha fyllt 65 år vid årets början alternativt ha intäkter från passiv näringsverksamhet. De kan också ha erhållit specifika försäkringsersättningar.

Vad är upplupen särskild löneskatt?

Särskild löneskatt Den del av den särskilda löneskatten som avser upplupna pensionsförsäkringspremier [7532] är inte avdragsgill och bokas på konto [2943]. Den del av löneskatten som avser betalda premier [7533] bokas på konto [2514]. Under året har företaget betalat 80 000 kr i pensionsförsäkringspremier.

Hur räknar man ut underlag för särskild löneskatt?

Underlag för beräkning av särskild löneskatt Underlaget för skatten beräknas genom att summera de belopp som företaget har betalat för Avgiftsbefrielseförsäkring. Beloppet finns på årsavräkningen som Fora gör på fakturan i februari. SLP uppgår till 24,26 procent av underlaget.

Hur kan man bokföra särskild löneskatt?

  • Särskild löneskatt bokförs som kostnad på konto 7533, och som skatteskuld på konto 2514. Det vanliga är att man bokför den särskilda löneskatten i samband med att man betalar sina pensionskostnader, men det förekommer också att man bokför en nettopost för hela året i samband med bokslutet. Exempel

Hur ska en redovisningsenhet betala särskild löneskatt?

  • En redovisningsenhet som har pensionskostnader måste betala särskild löneskatt om 24,26 % (år ) på inkomstårets pensionskostnader eftersom det inte betalas några sociala avgifter på pension när den betalas ut. Underlaget för särskild löneskatt och underlaget för avkastningsskatt tas upp i inkomstdeklarationen.

Vad är skattemässigt avdragsgilla på pensionskostnaderna?

  • Pensionskostnader är skattemässigt avdragsgilla med 35 % av inkomsten under ett inkomstår eller det föregående inkomståret men maximalt med 10 prisbasbelopp (år ). Den särskilda löneskatten om 24,26 % (år ) på den skattemässigt avdragsgilla