:

Hur bokför man aktieägartillskott?

Innehållsförteckning:

  1. Hur bokför man aktieägartillskott?
  2. När bokför man aktieägartillskott?
  3. Vad är kapitaltäckningsgaranti på balansdagen?
  4. Varför är uppskrivningar av kapitalförsäkringar skattepliktiga?
  5. Vad är kapitalunderlaget för en svensk kapitalförsäkring?

Hur bokför man aktieägartillskott?

Erhållna aktieägartillskott redovisas direkt i balansräkningen mot fritt eget kapital. Ett aktiebolag får ett aktieägartillskott [2093] genom en bankkontoinsättning på 100 000 kr [1930]. Under det nya året omförs aktieägartillskottet [2093] mot balanserat resultat [2091].

När bokför man aktieägartillskott?

Ett lämnat aktieägartillskott bokförs när det är sannolikt på grundval av avtal att ett aktieägartillskott kommer lämnas till ett aktiebolag. Ett erhållet aktieägartillskott bokförs när det sannolikt på grundval av avtal att ett aktieägartillskott kommer att erhållas.

Vad är kapitaltäckningsgaranti på balansdagen?

  • Kapitaltäckningsgaranti. ... För att till exempel ett K3-företag ska kunna bokföra ett tillskott i efterhand i samband med att årsbokslutet görs upp förutsätts normalt att det finns en kapitaltäckningsgaranti på balansdagen.

Varför är uppskrivningar av kapitalförsäkringar skattepliktiga?

  • Uppskrivningar av kapitalförsäkringar är inte skattepliktiga och nedskrivningar av kapitalförsäkringar är inte skattemässigt avdragsgilla i inkomstdeklarationen. Kapitalvinster eller kapitalförluster inom ramen för en kapitalförsäkring behöver inte tas upp till beskattning då kapitalförsäkringar beskattas med avkastningsskatt.

Vad är kapitalunderlaget för en svensk kapitalförsäkring?

  • Kapitalunderlaget är värdet på kapitalförsäkringen vid inkomstårets början ökat med premieinbetalningarna under inkomstårets första halvår och ökat med hälften av premieinbetalningarna under inkomstårets andra halvår. En redovisningsenhet som har anskaffat en svensk kapitalförsäkring behöver inte