:

Hur bokför jag upplupen intäkt?

Innehållsförteckning:

  1. Hur bokför jag upplupen intäkt?
  2. Vilket konto upplupen intäkt?
  3. Hur bokför man Interimsfordringar?
  4. Hur används konto 1790?
  5. Vad är en upplupen intäkt?
  6. Vad är Upplupna intäkter?
  7. Vad innebär bokföringen av upplupen ränta?

Hur bokför jag upplupen intäkt?

En upplupen intäkt klassificeras på grund av sin kortfristiga natur som en omsättningstillgång och bokförs normalt i kontogrupp 17. En upplupen intäkt återförs när varuleveranser eller utförda tjänster har fakturerats eller omvandlats till likvida medel och då reduceras den upplupna intäkten i kontogrupp 17.

Vilket konto upplupen intäkt?

Upplupna intäkter redovisas i balansräkningen som en interimsfordran. Upplupna intäkter bokförs som kortfristiga fordringar i kontogrupp 17XX, Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

Hur bokför man Interimsfordringar?

Interimsfordringar är en interimspost och avser förutbetalda kostnader, likaså upplupna intäkter. Dessa periodiseras till den period de hör till, oavsett betalningsskede. En interimsfordring bokförs i de flesta fall på kontogrupp 17, både när det rör sig om en upplupen intäkt eller en förbetald kostnad.

Hur används konto 1790?

Upplupna intäkter bokför du i balansräkningen på konto 1790 (Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter). I början på nästa räkenskapsår bokför du återföringen genom att vända på kontona.

Vad är en upplupen intäkt?

  • En upplupen intäkt klassificeras på grund av sin kortfristiga natur som en omsättningstillgång och bokförs normalt i kontogrupp 17. En upplupen intäkt återförs när varuleveranser eller utförda tjänster har fakturerats eller omvandlats till likvida medel och då reduceras den upplupna intäkten i kontogrupp 17.

Vad är Upplupna intäkter?

  • Upplupna intäkter är en tillgång motsvarande värdet av levererade varor och utförda tjänster under en redovisningsperiod som en redovisningsenhet inte har fakturerat eller inte erhållit ersättning för. Upplupna intäkter uppstår i en redovisningsenhet på grund av att utförda prestationer

Vad innebär bokföringen av upplupen ränta?

  • Bokföringen av upplupen ränta innebära en periodisering av ränteinkomster och ränteutgifter till rätt redovisningsperiod. En intäkt motsvarar det verkliga värdet av utförda prestationer under en redovisningsperiod och en kostnad motsvarar det verkliga värdet av förbrukade resurser eller utnyttjade tjänster under en redovisningsperiod.