:

Hur bokför man förutbetalda kostnader?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bokför man förutbetalda kostnader?
 2. Vad är förutbetalda kostnader?
 3. Hur bokar man bort upplupna kostnader?
 4. Vad betyder förutbetalda?
 5. Hur bokför man förutbetalda försäkringar?
 6. Vad menas med förutbetalda intäkter?
 7. Vad är Kostnadsbokföring?
 8. Hur bokför man upplupna kostnader?
 9. Vad ingår i upplupna kostnader?

Hur bokför man förutbetalda kostnader?

Förutbetalda kostnader bokför du som kortfristiga fordringar i kontogrupp 17xx, Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

Vad är förutbetalda kostnader?

Med förutbetalda kostnader avses kostnader som är bokförda på bokslutsdagen, men avser nästa period, t ex hyra som betalas i förväg. Uppdelning kontomässigt finns på hyror, lokaler, konsultkostnader samt övriga kostnader.

Hur bokar man bort upplupna kostnader?

Du bokför upplupna kostnader på skuldsidan i balansräkningen på ett konto i grupp 29. I början på nästa period vänder du verifikationen, bokar bort den upplupna kostnaden och bokför fakturan som vanligt.

Vad betyder förutbetalda?

Interimsskulder är förutbetalda intäkter och upplupna kostnader. Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader är tjänster och resurser som har nyttjats men ännu inte fakturerats eller betalts. Exempel på en förutbetald intäkt är abonnemang och prenumerationer.

Hur bokför man förutbetalda försäkringar?

När du betalar i förväg och sedan ska periodisera försäkringen så delas dessa betalningar upp. Vid första tillfället bokförs hela beloppet, första månadskostnaden och den förutbetalda premien. Låt säga att du har en försäkring med en årspremie på 12000 kronor som ska periodiseras under året då kan du bokföra så här.

Vad menas med förutbetalda intäkter?

En förutbetald intäkt kommer under den aktuella perioden, men avser något som ska utföras under nästföljande period. Det kan vara inkomster från prenumerationer, försäkringspremier, hyror eller annat som betalas i förväg och kommer inte att gälla förrän längre fram.

Vad är Kostnadsbokföring?

En förutbetald kostnad redovisas som en tillgång i balansräkningen när det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla redovisningsenheten om utgiften har ett nominellt värde som kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

Hur bokför man upplupna kostnader?

Upplupen lön

 1. En upplupen lön [7010] på 30 000 kr bokas upp som interimsskuld [2910]. ...
 2. Observera att när du bokat upplupna löner (t ex bonuslön, vinstdelning mm) i ett bokslut, ska konto [2940] användas för de beräknade upplupna socialavgifterna på de upplupna lönekostnaderna.

Vad ingår i upplupna kostnader?

Inom redovisning är en upplupen kostnad sådan kostnad som hör till bokslutsåret, men där företaget varken fått faktura eller betalat för tjänsten eller varan före bokslutsdagen. En upplupen kostnad redovisas som en interimsskuld.