:

Vad bokförs på 2990?

Innehållsförteckning:

 1. Vad bokförs på 2990?
 2. Vad bokförs på 1790?
 3. Hur bokförs intäkter?
 4. Hur bokförs upplupna löner?
 5. När bokförs periodiseringar?
 6. När används Interimsfordringar?
 7. Vad är bokslutsdispositioner samlingsnamn för?
 8. Vad är Upplupna intäkter?
 9. Vad är en upplupen intäkt?
 10. Vad är en förutbetald intäkt?

Vad bokförs på 2990?

Upplupna kostnader kan exempelvis vara utgifter för ränta, lön, revision och levererade varor som faktureras eller betalas först under nästkommande räkenskapsår.

Vad bokförs på 1790?

Upplupna intäkter bokför du i balansräkningen på konto 1790 (Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter). I början på nästa räkenskapsår bokför du återföringen genom att vända på kontona.

Hur bokförs intäkter?

Till skillnad från inkomster och inbetalningar som är kopplade till ett visst belopp och tidpunkt, är en intäkt en periodiserad inkomst. Inkomsten redovisas som en intäkt då arbetet utförts eller när produkterna som en faktura avser har levererats. En inkomst redovisas därmed inte vid själva faktureringstillfället.

Hur bokförs upplupna löner?

Upplupen lön

 1. En upplupen lön [7010] på 30 000 kr bokas upp som interimsskuld [2910]. ...
 2. Observera att när du bokat upplupna löner (t ex bonuslön, vinstdelning mm) i ett bokslut, ska konto [2940] användas för de beräknade upplupna socialavgifterna på de upplupna lönekostnaderna.

När bokförs periodiseringar?

En periodisering ser till att poster i resultaträkningen hamnar i den perioden de skall tillhöra. har du exempelvis en hyresfaktura som betalas under december månad vars kostnad avser januari (räkenskapsåret är i detta exempel kalenderår) ska den periodiseras så att kostnaden hamnar på januari månad och inte december.

När används Interimsfordringar?

Förutbetalda intäkter Dessa uppkommer när ett företag har fått en förskottsbetalning för en tjänst som företaget ska utfärda. Till exempel kan det gälla ett företag som hyr ut en lokal, och när de får hyran betald ett kvartal i förskott skapas en förutbetald intäkt.

Vad är bokslutsdispositioner samlingsnamn för?

Begreppet bokslutsdispositioner omfattar olika sätt för företag att skjuta skattekostnader framför sig. Exempel på bokslutsdispositioner är periodiseringsfond och överavskrivningar. ... Genom bokslutsdispositionerna får företaget en uppskjuten skatteskuld (latent skatteskuld).

Vad är Upplupna intäkter?

 • Upplupna intäkter är en tillgång motsvarande värdet av levererade varor och utförda tjänster under en redovisningsperiod som en redovisningsenhet inte har fakturerat eller inte erhållit ersättning för. Upplupna intäkter uppstår i en redovisningsenhet på grund av att utförda prestationer

Vad är en upplupen intäkt?

 • En upplupen intäkt klassificeras på grund av sin kortfristiga natur som en omsättningstillgång och bokförs normalt i kontogrupp 17. En upplupen intäkt återförs när varuleveranser eller utförda tjänster har fakturerats eller omvandlats till likvida medel och då reduceras den upplupna intäkten i kontogrupp 17.

Vad är en förutbetald intäkt?

 • En förutbetald intäkt avser en inkomst för ej levererade varor eller ej utförda tjänster som normalt kommer att omvandlas till en intäkt inom ett år. En förutbetald intäkt är en skuld om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att flöda ut från redovisningsenheten i framtiden.