:

Hur fungerar energikällan naturgas?

Innehållsförteckning:

  1. Hur fungerar energikällan naturgas?
  2. Hur får man energi från naturgas?
  3. Hur tar man upp naturgas?
  4. Vad är nackdelen med naturgas?
  5. Hur fungerar ett gasverk?
  6. Hur stor del av Sveriges energi kommer från naturgas?
  7. Hur transporteras biogas?
  8. Hur har biogas utvecklats?

Hur fungerar energikällan naturgas?

Gasen bildas när lager av sönderfallande växt- och djurämnen utsätts för intensiv värme och tryck under jordytan under miljoner år. Energin som växterna ursprungligen fått från solen lagras i gasen. Naturgas är en icke förnybar energikälla som utvinns ur separata gasfyndigheter och i samband med oljeutvinning.

Hur får man energi från naturgas?

Naturgasen är den största energigasen i Sverige. Hälften av naturgasen används inom industrin. Den är också viktig vid produktion av el och fjärr- värme. Många hushåll använder gasen för uppvärmning och matlagning och den används även som fordonsbränsle.

Hur tar man upp naturgas?

Naturgas utvinns ur separata gasfyndigheter, eller i samband med oljeutvinning på land eller på havsbotten. Naturgas är osynlig och luktfri. För att lättare kunna upptäcka läckor tillsätts ett luktämne2).

Vad är nackdelen med naturgas?

Naturgas. Naturgas ger lägst utsläpp av koldioxid per energienhet jämfört med andra fossila bränslen. Däremot finns risker för annan klimatpåverkan. Naturgas består framför allt av gasen metan som har en klimatpåverkan som är 34 gånger högre än koldioxid (utifrån FN:s klimatpanels rapport 2013).

Hur fungerar ett gasverk?

Gasverk är en industriell anläggning som producerar stadsgas. Ursprungligen tillverkades gasen i kolgasverk genom torrdestillation av stenkol, vilket gav inkomstbringande biprodukter i form av koks, ammoniak och bensen.

Hur stor del av Sveriges energi kommer från naturgas?

Naturgas, 22 procent. Kolkraft, 15,5 procent. Vindkraft, 13 procent. Vattenkraft, 11 procent.

Hur transporteras biogas?

Uppgraderad biogas eller biometan kan transporteras i rörledningar i sammankopplade gasnät, eller i komprimerad form under högt tryck i gasbehållare. Biogas kan också kylas ner och transporteras i flytande form.

Hur har biogas utvecklats?

Biogas är en förnybar energigas och består i huvudsak av metan. Biogas bildas när organiskt material bryts ned – rötas – i syrefri miljö. Till exempel när gödsel bryts ned av mikro organismer eller när slam i kommunala avloppsvat tenreningsverk genomgår en rötnings process.