:

Var finns ministerrådet?

Innehållsförteckning:

  1. Var finns ministerrådet?
  2. Vilka är det som kommissionen representerar?
  3. Hur utses medlemmarna i kommissionen?
  4. Vad kallas ordföranden i Europaparlamentet?
  5. Vad är ett ministerråd?
  6. På vilket sätt fördelas makten mellan länderna i ministerrådet?
  7. Vilka är kommissionens huvudsakliga uppgifter?
  8. Vem kan avsätta kommissionen?

Var finns ministerrådet?

Fakta: Ministerrådet Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas. Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.

Vilka är det som kommissionen representerar?

Den övervakar medlemsstaternas tillämpning av unionens fördrag och unionsrätten, under kontroll av EU-domstolen, med möjlighet att inleda överträdelseförfarande mot medlemsstater som inte fullföljer sina åtaganden. Kommissionen representerar även unionen i dess internationella förbindelser.

Hur utses medlemmarna i kommissionen?

De nominerade kommissionärerna frågas ut av Europaparlamentets utskott för det tilltänkta ansvarsområdet. ... Om alla 27 kommissionärskandidater godkänns efter utfrågningen röstar Europaparlamentet om de ska godkänna kommissionen som helhet. Därefter utses kommissionärerna formellt av Europeiska rådet.

Vad kallas ordföranden i Europaparlamentet?

Europeiska rådets ordförande – Charles Michel.

Vad är ett ministerråd?

Ministerrådet även kallat rådet, heter formellt Europeiska unionens råd och består av företrädare från alla medlemsländers regeringar. Det ska inte blandas ihop med Europarådet som samlar även länder utanför EU eller Europeiska rådet som är organ för EU-ländernas stats- och regeringschefer.

På vilket sätt fördelas makten mellan länderna i ministerrådet?

Ministerrådet fattar oftast beslut med så kallad kvalificerad majoritet. Det innebär att minst 55 procent av EU-länderna ska ha röstat för förslaget, det vill säga minst 15 av 27 länder. Dessutom ska dessa länder tillsammans omfatta minst 65 procent av EU:s befolkning.

Vilka är kommissionens huvudsakliga uppgifter?

Kommissionen bidrar till att forma EU:s övergripande strategier, föreslår nya EU-lagar och ser till att de följs, tar fram initiativ och förvaltar EU:s budget.

Vem kan avsätta kommissionen?

När en ny kommission ska väljas föreslår medlemsländerna sina egna kandidater. När parlamentet godkänt kommissionens ordförande tar han eller hon, tillsammans med EU-ländernas regeringar, fram förslag på de övriga kommissionärerna. ... Europaparlamentet kan också avsätta EU-kommissionen.