:

Vilka tydliga normer råder i den idrott som du är tränare i?

Innehållsförteckning:

  1. Vilka tydliga normer råder i den idrott som du är tränare i?
  2. Hur återskapas normer?
  3. Hur bryter man eventuella Könsnormer inom idrotten?
  4. Vilken är den kvinnliga normen inom idrotten?
  5. Vad är normer och Normkritik?
  6. Hur hänger normer ihop med diskriminering?

Vilka tydliga normer råder i den idrott som du är tränare i?

En normmedveten idrott innebär att vi som verkar inom idrotten är medvetna om de normer som präglar oss och kan förhålla oss till dem. Normmedveten idrott lyfter upp och synliggör rådande privilegier och begränsningar för utövare och ledare.

Hur återskapas normer?

Normer skapas och återskapas kontinuerligt i olika situationer, allt i samspel med andra människor. Om situationen fokuseras kommer de enskilda aktörerna, men även det institutionella sammanhanget i vilket de existerar, till klart uttryck.

Hur bryter man eventuella Könsnormer inom idrotten?

I Sverige ska alla skolor jobba mot jämställdhet, att bryta mot de traditionella könsmönstren och att pojkar och flickor ska mötas med respekt gentemot varandra (LGR 11). I dagens skola går det att undvika detta arbete genom att dela upp undervisningen efter kön.

Vilken är den kvinnliga normen inom idrotten?

2. Flickor och pojkar, kvinnor och män, ges lika möjligheter att utöva idrott. Alla som vill, oavsett kön, ska få vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet. Idrotten vill utforma verksamheten så att den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.

Vad är normer och Normkritik?

Normkritik handlar om att sätta fokus på makt. Det innebär bland annat att få syn på, och ifrågasätta, de normer som påverkar uppfattningar om vad som är ”normalt” och därmed oreflekterat uppfattas som önskvärt. ... När vi ser vem som har makt att förändra, kan ansvaret för förändringsarbetet läggas på rätt ställe.

Hur hänger normer ihop med diskriminering?

Normer hänger ihop med orättvisor, diskriminering och förtryck. Om man bryter mot normer genom att till exempel ha nedsatt syn eller hörsel, vara homosexuell, vara transperson eller ha en mörk hudfärg så får det konse- kvenser.