:

Finns hedersvåld i Sverige?

Innehållsförteckning:

  1. Finns hedersvåld i Sverige?
  2. Varför finns hederskultur i Sverige?
  3. Vad kan en person bestraffas för i en hederskultur?
  4. Vilka drabbas av hederskultur?
  5. Hur många kvinnor lever under hedersförtryck i Sverige?
  6. Vad är hedersrelaterat förtryck?
  7. Varför hederskultur?
  8. Hur vanligt är hederskultur?
  9. Vilka drabbas av hedersvåld?
  10. Vad är straffet för hedersbrott?

Finns hedersvåld i Sverige?

Forskare har konstaterat att 2017 låg siffran på 240 000 drabbade. I och med den kraftiga invandring som har bedrivits de senaste fem åren har hedersförtrycket ökat markant i samhället bland de med invandrarbakgrund. Men det finns även bland andra och tredje generationens invandrare som anammar hederskulturen.

Varför finns hederskultur i Sverige?

Heder handlar om kultur Hedersrelaterat våld och hedersrelaterat förtryck är konsekvenser av hederskultur och patriarkala system. Det betyder att det är pappan, mannen eller andra män som bestämmer. Även kvinnor kan göra så att en hederskultur finns kvar.

Vad kan en person bestraffas för i en hederskultur?

Flera personer kan kontrollera att du inte gör något fel. Du kan bli straffad om du bryter mot familjens eller släktens regler. Till exempel bli slagen, hotad, kallad för elaka saker. De kan till exempel säga att de skäms för dig, eller att du inte längre är en del av familjen.

Vilka drabbas av hederskultur?

Motivet till brottet är familjens heder Handlingen riktas vanligtvis mot en familjemedlem som anses ha vanärat eller riskerar att vanära familjens heder. De flesta som utsätts för dessa brott är flickor eller kvinnor. Även pojkar och män är utsatta. Ofta är det flera personer i släkten som ligger bakom brottet.

Hur många kvinnor lever under hedersförtryck i Sverige?

Astrid Schlytter, en av Sveriges främsta experter på hedersrelaterat våld och förtryck, har uppskattat att så många som 240 000 unga lever under hedersrelaterade familjenormer i Sverige. Lägg därtill en stor tyst grupp av vuxna kvinnor.

Vad är hedersrelaterat förtryck?

Hedersrelaterat våld och förtryck uppstår för att skydda eller återupprätta en familjs eller en större släkts heder och sociala anseende. Det sanktioneras av ett kollektiv och utövas även ofta av flera personer. De utsattas familjemedlemmar eller närstående spelar i regel en avgörande roll.

Varför hederskultur?

Hederskultur är ett sätt att skapa ordning i ett samhälle där det inte finns någon statsmakt, varken för rättsskipning eller för hjälp och stöd. Den egna gruppen är allt man lita till, och förhållandena mellan konkurrerande grupper regleras genom oskrivna regler utan inblandning av någon högre instans.

Hur vanligt är hederskultur?

I Sverige finns därför tusentals barn och unga som – trots att vårt land är ett av världens bästa att växa upp i – lever i skräck över vad deras egen familj tänker göra med dem. Det kan vi aldrig acceptera. Hederskultur har inte någon plats i det svenska samhället.

Vilka drabbas av hedersvåld?

Hedersrelaterat våld bygger på föreställningen att en familjs heder främst är beroende av hur flickor och kvinnor i familjen beter sig. Men även pojkar och män kan skada hedern om de inte beter sig enligt strikt definierade könsroller.

Vad är straffet för hedersbrott?

Straffet för såväl dessa brottstyper som det föreslagna nya hedersbrottet ska vara fängelse i lägst nio månader och högst sex år.