:

Hur går en vårdnadstvist till i tingsrätten?

Innehållsförteckning:

  1. Hur går en vårdnadstvist till i tingsrätten?
  2. Vad är en vårdnadstvist?
  3. Vad ställer familjerätten för frågor?
  4. Vem får vårdnaden?
  5. Vem betalar advokatkostnader vid vårdnadstvist?
  6. Vad menas med umgängesrätt?
  7. Vad ingår i en vårdnadsutredning?
  8. Vad har familjerätten för befogenheter?

Hur går en vårdnadstvist till i tingsrätten?

Vid vårdnadstvister utgår domstolen från vad som är bäst för barnet. ... Ju äldre barnet är, desto större hänsyn tar domstolen till hens vilja. Ett barn har rätt till kontakt med båda föräldrarna. Detta innebär dock inte att domstolen vid en vårdnadstvist alltid beslutar om att barnet ska bo växelvis hos föräldrarna.

Vad är en vårdnadstvist?

I en vårdnadstvist försöker tingsrätten hjälpa föräldrarna att komma överens om vårdnad, boende och umgänge. Men om det inte är möjligt bestämmer domstolen vad som blir bäst för barnet.

Vad ställer familjerätten för frågor?

De flesta föräldrar anlitar då ett juridiskt ombud till sin hjälp. Vi utreder sedan frågor om vårdnad, boende och umgänge på uppdrag av domstolen. Det innebär att vi ska utreda hur barnets behov och rättigheter bäst kan tillgodoses. Våra samtal i utredningen fokuseras därför på barnet.

Vem får vårdnaden?

Modern vinner ofta vårdnadsutredningar och får ensam vårdnad i 46% av fallen, medan andel fader som får vårdnad är signifikant lägre 33%, i bara 21% av fallen döms till gemensam vårdnad (2014 års vårdnadsutredning).

Vem betalar advokatkostnader vid vårdnadstvist?

I mål om vårdnad, boende och umgänge gäller att vardera parten ska betala sina egna rättegångskostnader.

Vad menas med umgängesrätt?

Syftet med umgängesrätten är att trygga barnets rätt att etablera och upprätthålla ett positivt och nära förhållande med den förälder hos vilken barnet inte bor.

Vad ingår i en vårdnadsutredning?

Det skriftliga yttrande som socialnämnden sedan skickar till domstolen kallas för en vårdnadsutredning. Ofta behandlar utredningen alla frågor – vårdnad, boende och umgänge och kallas då för en vårdnads-, boende- och umgängesutredning.

Vad har familjerätten för befogenheter?

Familjerättens uppgift är att stödja barn och föräldrar i familjerättsliga frågor. Det omfattar bland annat vårdnadsfrågor, adoption, faderskap, umgängesfrågor samt avtal rörande boende. Familjerättens perspektiv är att alltid barnets bästa: utgångspunkten är alltid barnets behov.