:

Vad ingår i Suicidriskbedömning?

Innehållsförteckning:

 1. Vad ingår i Suicidriskbedömning?
 2. Vilka omvårdnadsåtgärder vidtas vid en bedömning av en Suicidnära patient?
 3. Finns det något Skattningsinstrument för att upptäcka någons suicidrisk?
 4. Hur många som dör i suicid bedöms ha psykisk sjukdom?
 5. Vad finns det för rutiner för att förebygga suicidförsök?
 6. Vad är ett suicidförsök?
 7. Vad innebär den suicidala processen?
 8. Vad är Suicidprocessen?
 9. Vilka personer har en ökad suicidrisk?
 10. Vad är det suicid?

Vad ingår i Suicidriskbedömning?

Handläggning vid utredning

 • Gå igenom patientens aktuella situation och problematik.
 • Ställ frågor utifrån suicidstegen och se var patienten befinner sig.
 • Värdera riskfaktorer och skyddande faktorer.
 • Försök identifiera vad som utlöser suicidtankar hos patienten.
 • Komplettera med anamnes från närstående om möjligt.

Vilka omvårdnadsåtgärder vidtas vid en bedömning av en Suicidnära patient?

Uppmärksamma alla som söker för psykiatriska symtom genom noggrann anamnes. Använd gärna någon skattningsskala som stöd i bedömningen. Både unga, medelålders och äldre med psykiska symtom innebär ökad risk även vid lindriga symtom och kräver en fördjupad anamnes och tät kontakt mellan behandlare och patient.

Finns det något Skattningsinstrument för att upptäcka någons suicidrisk?

Det saknas vetenskapligt stöd för att något skattningsinstrument har tillräcklig tillförlitlighet för att användas för att förutsäga framtida suicid (80 % sensitivitet, 50 % specificitet). Instrument med hög sensitivitet kan dock fylla en funktion som pedagogiskt stöd för mindre erfarna kliniker.

Hur många som dör i suicid bedöms ha psykisk sjukdom?

Under 20 personer av säkert fastställda suicid i Sverige. Av dessa var 839 män och 323 kvinnor och 6 var barn under 15 år. Ytterligare 273 fall registrerades där det fanns misstanke om suicid men där avsikten inte kunnat styrkas. Två tredjedelar av de som avled i suicid år 2020 var män.

Vad finns det för rutiner för att förebygga suicidförsök?

Suicidförsök behöver följas upp Det finns särskilda behandlingsformer vars syfte är att patienten ska förstå och kunna hantera sina suicidtankar och undvika suicidhandlingar. Exempel på det är dialektisk beteendeterapi, DBT, och Acceptance and Commitment Therapy, ACT.

Vad är ett suicidförsök?

Ordet självmord och ordet suicid används synonymt. Suicid kommer av det latinska ordet suicidium och är sammansatt av sui som betyder själv och caedere som betyder döda. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) tar cirka en miljon människor i världen sina liv varje år och tio gånger fler gör suicidförsök.

Vad innebär den suicidala processen?

Den suicidala processen beskriver utvecklingen från de första allvarliga suicidtankarna via eventuella suicidmeddelanden och suicidförsök till fullbordat suicid.

Vad är Suicidprocessen?

Begreppet suicidprocessen är vanligt förekommande i gängse litteratur. Det används för att beskriva processen från första allvarliga suicidtanken, vidare till suicidmeddelande, därefter suicidförsök samt slutligen fullbordad suicid.

Vilka personer har en ökad suicidrisk?

Riskgrupper. Vissa grupper har högre risk för suicid än andra. Exempel på dessa är pojkar/män, HBTQ-personer, ensamkommande barn, asylsökande med avslagsbeslut, personer utsatta för mobbning, våldsutövare och våldsutsatta och personer som själva förlorat en närstående i självmord.

Vad är det suicid?

Suicid är konsekvensen av ett outhärdligt lidande Suicid, det vill säga att ta sitt eget liv, är en avsiktlig självdestruktiv handling som leder till döden. Det är nästan alltid en konsekvens av ett outhärdligt psykiskt lidande. Suicid är ett folkhälsoproblem.