:

Hur kan du i ditt arbete i en pedagogisk verksamhet stödja barns socialisation ge exempel?

Innehållsförteckning:

 1. Hur kan du i ditt arbete i en pedagogisk verksamhet stödja barns socialisation ge exempel?
 2. Hur visar barn hänsyn?
 3. Hur du som barnskötare kan arbeta med barnkonventionen tillsammans med barnen i valfri pedagogisk verksamhet?
 4. Vad är pedagogens roll vid skapande?
 5. Hur kan man arbeta pedagogiskt för att stödja barns identitetsutveckling?
 6. Hur anpassar du aktiviteten till barn i behov av stöd?
 7. Hur kan du som pedagog utjämna eventuella skillnader?
 8. Vad innebär Barnkonventionen?
 9. Vad är barnkonventionen i skolan?
 10. När antogs Barnkonventionen?

Hur kan du i ditt arbete i en pedagogisk verksamhet stödja barns socialisation ge exempel?

Studierna i översikten visar på hur förskolans pedagoger kan stötta barnen i att utveckla dessa förmågor, främst genom att vara lyhörda inför deras behov och intressen. Att vara lyhörd innebär att lyssna in och försöka förstå vad barnen uttrycker, för att sedan anpassa undervisningen utifrån detta.

Hur visar barn hänsyn?

Bilder och böcker som visar olika miljöer är också bra "verktyg" till att utveckla språk med hänsyn till detta mål. Matematiskt och logiskt tänkande Ge barnen tillfällen att mötas kring matematiska problem, som att utmana barnens tankar om avstånd, tid osv.

Hur du som barnskötare kan arbeta med barnkonventionen tillsammans med barnen i valfri pedagogisk verksamhet?

Det handlar om hur vi är mot varandra, att alla människor är lika mycket värda och att ingen får diskrimineras (artikel 2 i barnkonventionen). Läroplanen har också detta tydligt formulerat. Ett sätt att arbeta med värdegrunden är att prata om allas lika värde, att vi måste tänka på hur vi möter varandra.

Vad är pedagogens roll vid skapande?

Pedagogen skall stödja barnen, bidra till att vidga deras intryck och stärka deras erfarenheter. Pedagogen bör betrakta den skapande ut barnens perspektiv och vara deltagande på barnens villkor (Ibid., s. 32).

Hur kan man arbeta pedagogiskt för att stödja barns identitetsutveckling?

Förskolan kan arbeta på olika sätt för att barnen ska få utveckla en trygg identitet. Det finns till exempel en tydlig koppling mellan barnets delaktighet i olika beslut och barnets integritetsutveckling. Förskolans arbete med integritet kan även innebära att du som vuxen hjälper barnet att förstå sina egna signaler.

Hur anpassar du aktiviteten till barn i behov av stöd?

Avdelningar med lyhörd personal och positivt barn-barn-samspel ökar engagemanget och minskar beteendeproblem hos barn i behov av särskilt stöd. Personalens insikt om hur barns positiva och negativa beteenden påverkar dem bidrar till deras förståelse för arbetslagets samtal om och förståelse för barns särskilda behov.

Hur kan du som pedagog utjämna eventuella skillnader?

Det är nödvändigt att pedagoger är medvetna om sin egen barnsyn (för bemötandet hänger ihop med förmågan till samspel). Har pedagoger förmågan att bemöta och samspela med barnen, så kan de även anpassa och organisera den pedagogiska verksamheten efter barnens behov och intressen.

Vad innebär Barnkonventionen?

 • Från och med den 1 januari 2020 blir FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, svensk lag. Det innebär ett ökat fokus på barns rättigheter och större skyldigheter för myndigheter och organisationer att ta hänsyn till barnets bästa. Barnkonventionens intåg i den svenska lagstiftningen innebär inte nya rättigheter för barn.

Vad är barnkonventionen i skolan?

 • Barnkonventionen i skolan. Barnkonventionens syfte är att garantera alla barn deras mänskliga rättigheter. FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Sverige ratificerade barnkonventionen utan reservationer 1990.

När antogs Barnkonventionen?

 • FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Sverige ratificerade barnkonventionen utan reservationer 1990. Riksdagen har tagit beslut om att barnkonventionen ska bli svensk lag från den 1 januari 2020.