:

Hur räknar man ut skadestånd?

Innehållsförteckning:

 1. Hur räknar man ut skadestånd?
 2. Vart regleras skadestånd?
 3. Hur får man ut skadestånd?
 4. Hur kan man få skadestånd?
 5. Var regleras medvållande?
 6. Kan en juridisk person bli skadeståndsskyldig?
 7. När kan skadestånd jämkas?
 8. När uppstår Skadeståndsfordran?

Hur räknar man ut skadestånd?

Hur beräknas skadeståndet? I princip beräknas ett skadestånd så att den som har drabbats av en skada ska försättas i samma ekonomiska situation som om skadan inte hade inträffat.

Vart regleras skadestånd?

Stat och kommuns skadeståndsansvar regleras i 3 kap. 2–4 §§. Det allmänna ansvarar för person-, sak- och ren förmögenhetsskada som vållats genom fel och försummelse vid myndighetsutövning.

Hur får man ut skadestånd?

Skadestånd ska i första hand betalas av gärningspersonen och det ska göras när domen har vunnit laga kraft, d.v.s. tre veckor från att dom har meddelats och den inte överklagats. Bara för att det står i domen att gärningspersonen ska betala skadestånd innebär inte automatiskt att pengarna betalas ut till brottsoffret.

Hur kan man få skadestånd?

Här finns några exempel på vad du kan kräva skadestånd för.

 • Skadad eller förlorad egendom. Till exempel skadade kläder eller stulna saker. ...
 • Kostnader. ...
 • Inkomstförlust. ...
 • Sveda och värk. ...
 • Kränkning. ...
 • Vanliga brott – det här kan du begära i skadestånd för kränkning. ...
 • Bestående skada.

Var regleras medvållande?

I 6 kap 1§ skadeståndslagen regleras jämkning av skadestånd på grund av medvållande från den skadelidandes sida. Paragrafen lyder enligt följande: ”Skadestånd med anledning av personskada kan jämkas, om den skadelidande själv uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet har medverkat till skadan.

Kan en juridisk person bli skadeståndsskyldig?

Regler om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen. ... Normalt förs talan om skadestånd av den skadelidande i allmän domstol. Både fysiska och juridiska personer kan bli skadeståndsskyldiga. För att skadeståndsansvar ska föreligga krävs att det finns ett orsakssamband mellan den felaktiga handlingen och skadan.

När kan skadestånd jämkas?

I 6 kap 1§ skadeståndslagen regleras jämkning av skadestånd på grund av medvållande från den skadelidandes sida. Paragrafen lyder enligt följande: ”Skadestånd med anledning av personskada kan jämkas, om den skadelidande själv uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet har medverkat till skadan.

När uppstår Skadeståndsfordran?

En person kan bli skadeståndsskyldig även för skador som uppstår sent i förhållande till tidpunkten för den skadegörande handlingen. Dessa skador kallas ofta sena skador. Några fall där sådana skador och med dem sammanhängande skadeståndsskyldighet kommit under domstols prövning finns refererade i Nytt Juridiskt Arkiv.