:

Var i Sverige lever uttrar?

Innehållsförteckning:

  1. Var i Sverige lever uttrar?
  2. Finns det utter i Vättern?
  3. Finns utter i Stockholm?
  4. Finns det utter i Dalarna?
  5. Finns Utter på Gotland?
  6. Finns utter i Skåne?
  7. Kan man äta utter?
  8. Hur många uttrar finns det i världen?
  9. Finns det utter på Öland?
  10. Är uttern rödlistad?

Var i Sverige lever uttrar?

Uttern (Lutra lutra) är ett mårddjur som till stor del lever i vatten (Fig. 1) och som förr förekom allmänt i hela vårt land utom på Gotland (Ahlén och Tjernberg 1996). Även vid kusterna och i skärgårdarna var den vanlig. Uttern kan leva vid alla typer av vatten om föda och vinteröppet vatten finns att tillgå.

Finns det utter i Vättern?

Resultaten visade att förekomsten av utter främst var knuten till Huskvarnaåns avrinningssystem inklusive intilliggande sjöar (Stensjön, Vättern, Munk- sjön och Rocksjön).

Finns utter i Stockholm?

Uttern räknas som ”sårbar” på den nationella rödlistan, vilket har föranlett populationsbevakning i form av inventeringar. Utterns förekomst i Stockholms län har varit delvis känd i och med att den norra delen av länet har inventerats sedan 1990-talet.

Finns det utter i Dalarna?

Det är svårt att säga exakt, men någonstans runt uttrar räknar han med att det finns i Dalarna. De flesta finns norr om Siljan och kring Venjan. För 30 år sedan var stammen nästan utrotad. Bland annat på grund av miljögifter och att vattendrag i bland var torrlagda.

Finns Utter på Gotland?

Den var tidigare vanlig i hela landet utom på Gotland, men populationen blev svårt påverkad av miljögifter. I takt med att halterna av PCB och DDT minskar har uttern börjat återvända. Uttern lever nära vatten. Den trivs allra bäst vid sötvatten, men finns även vid kusterna.

Finns utter i Skåne?

I Rönneåsystemet är det gott om utter, och rapporter kommer in från skilda håll i Skåne. Utter har observerats i havet vid Barsebäck, i hamnen vid Kåseberga och vid Ringsjön för att ta några exempel, säger Anders Hallengren, handläggare på länsstyrelsen med placering i Kristianstad.

Kan man äta utter?

Uttern var nästan utrotad i Sverige men är idag spridd över stora delar av landet och ökar i antal. Uttern är ett mårddjur som lever nästan uteslutande vid vatten. Den fångar mest fisk och men även djur som grodor och mindre däggdjur kan ingå i dieten.

Hur många uttrar finns det i världen?

Det finns minst 13 olika utterarter i världen. Den art som lever i Sverige kallas utter (Lutra lutra) och är den enda utterart som finns naturligt i Europa.

Finns det utter på Öland?

Några rapporter På senare år har det emellertid kommit en del rapporter om utter på Öland, men ingen av dessa observationer har kunnat bekräftas. Den första 2011 var spår i snön vid Böda som antagligen var utter, men några klara bevis för att så verkligen var fallet gick inte att få.

Är uttern rödlistad?

Status i Sverige och Finland Den är helt fridlyst sedan 1969. ... I Finland är arten klassificerad som livskraftig, men före 2015 var den rödlistad som nära hotad.