:

Vad är de nationella målen i skolan?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är de nationella målen i skolan?
  2. Vilka grundläggande värden ska skolans verksamhet vila på?
  3. Vad är syftet med kvalitetsarbete?
  4. Vad är ett styrdokument i skolan?
  5. Vad vilar de nationella målen på?

Vad är de nationella målen i skolan?

För att stärka skolsystemet och därmed öka elevernas kunskaper krävs ett långsiktigt och uthålligt arbete. Därför har regeringen beslutat om nationella målsättningar för höjda kunskapsresultat, förbättrad kvalitet i undervisningen och en ökad likvärdighet inom det svenska skolväsendet.

Vilka grundläggande värden ska skolans verksamhet vila på?

Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. ... Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som skolan ska gestalta och förmedla.

Vad är syftet med kvalitetsarbete?

Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att synliggöra kvalitet och likvärdighet, vad vi gör, varför och vad det leder till. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan vi skapa och dela kunskap om vad som leder till framgång.

Vad är ett styrdokument i skolan?

Skolan styrs av olika styrdokument, lagar och regler, till exempel Skollagen, förordningar, läroplanerna och kursplanerna. Dessa är bindande och ska följas. Därutöver omfattas skolans verksamhet även av till exempel arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen.

Vad vilar de nationella målen på?

Läroplanen innehåller fem delar: skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer för utbildningen, förskoleklassen, fritidshemmet samt kursplaner som kompletteras med kunskapskrav.