:

Vad gör man på rehabilitering?

Innehållsförteckning:

  1. Vad gör man på rehabilitering?
  2. Hur funkar rehab?
  3. Hur kan rehabilitering bedrivs?
  4. Hur hantera korttidsfrånvaro?
  5. Vad är syftet med rehabilitering?
  6. Hur och när påbörjas rehabilitering?

Vad gör man på rehabilitering?

Habilitering betyder insatser till en person som har en medfödd funktionsnedsättning eller som tidigt i livet har fått en funktionsnedsättning. Rehabilitering är insatser till en person som har en funktionsnedsättning som uppkommit genom till exempel en olycka eller sjukdom i vuxen ålder.

Hur funkar rehab?

Patienten tränar på vissa arbetsuppgifter för att få tillbaka sin arbetsförmåga och får hjälp med arbetsmoment som hen inte klarar på grund av sin sjukdom. Någon annan utför alltså de arbetsuppgifter som den som arbetstränar inte klarar av eller hinner med.

Hur kan rehabilitering bedrivs?

Den fortsatta rehabiliteringen kan bedrivas på egen hand, i primärvården, inom regionen och/eller via hemkommunen. Teamet tar vid behov kontakt med efterföljande behandlare i vårdkedjan via Mina planer, telefonkontakt eller via remiss. Detta dokumenteras i rehabiliteringsplanen och i patientens utskrivningsplan.

Hur hantera korttidsfrånvaro?

När en medarbetare har en upprepad korttidsfrånvaro, det vill säga sex eller fler gånger under en 12-månadersperiod, bör du som chef hålla ett samtal med medarbetaren för att ta reda på orsaken till frånvaron. Om inte skäl talar emot, ska medarbetaren uppmanas att uppsöka Företagshälsovården för utredning.

Vad är syftet med rehabilitering?

Med rehabilitering menas att återskapa förmåga genom insatser till personer som skadats senare i livet genom olycka, sjukdom eller liknande. Om rehabilitering efter stroke - information på vårdguiden 1177.se.

Hur och när påbörjas rehabilitering?

Rehabplan – Ta fram plan för återgång i arbete Ni ska då senast den dag som den anställdes arbetsförmåga har varit nedsatt under 30 dagar ha upprättat en rehabplan/plan för återgång i arbete. Redan tidigt under sjukskrivningen är det därför viktigt att sätta igång processen.