:

Vad jobbar Unicef för?

Innehållsförteckning:

  1. Vad jobbar Unicef för?
  2. Vad gör Unicef med pengarna?
  3. Vad gör FN för att nå sina mål?
  4. Vad är millenniemålen för något?
  5. Vad arbetar barnkonventionen med?
  6. Vad för UNICEF?
  7. Kan man lita på UNICEF?
  8. Vad tjänar Chefen för UNICEF?
  9. Hur arbetar FN för Agenda 2030?
  10. Vad går Agenda 2030 ut på?

Vad jobbar Unicef för?

Sedan 1946 har vi kämpat vid barnens sida, vilket har gjort oss till världens ledande barnrättsorganisation. Vi har expertkunskap i alla frågor som rör barns behov och rättigheter. Vi bedriver omfattande forskning kring kvinnors och barns situation och ger kontinuerligt ut rapporter om statistik och framsteg.

Vad gör Unicef med pengarna?

Så här används dina pengar: går till UNICEFs arbete för barn i världen, både långsiktigt och i katastrofer. används till kostnader för insamling — som till exempel kampanjer, utskick och andra insatser för att värva fler givare.

Vad gör FN för att nå sina mål?

Mål 8 handlar om att alla människor ska ha ett arbete med goda arbetsvillkor och främja en inkluderande ekonomisk tillväxt. Läs delmålen och hur FN arbetar med mål 8. Mål 9 handlar om att bygga motståndskraftig infrastruktur, främja en inkluderande industrialisering samt uppmuntra nya innovationer.

Vad är millenniemålen för något?

På FN:s millennietoppmöte i september år 2000 enades världens ledare om en rad tidsbestämda mätbara mål för att tackla fattigdom, hunger, sjukdomar, analfabetism och diskriminering av kvinnor. Målen kallades för millenniemålen (Millennium Development Goals, MDG).

Vad arbetar barnkonventionen med?

Barnkonventionens syfte är att garantera alla barn deras mänskliga rättigheter. FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Sverige ratificerade barnkonventionen utan reservationer 1990.

Vad för UNICEF?

Unicef, en förkortning av engelskspråkiga United Nations Children's Fund (UNICEF), ursprungligen United Nations International Children Emergency Fund, eller FN:s barnfond är ett organ inom Förenta nationerna, grundat 11 december 1946. Organisationen lyder under FN:s generalförsamling.

Kan man lita på UNICEF?

UNICEF Sverige har ett 90-konto och kontrolleras därför av Svensk Insamlingskontroll. För att få ha ett 90-konto måste organisationen göra en årsredovisning som årligen granskas av auktoriserad revisor. Det finns också krav på att minst 75 procent av de insamlade medlen måste gå till verksamheten.

Vad tjänar Chefen för UNICEF?

Pernilla Baralt, generalsekreterare för Unicef i Sverige, har 104 000 kronor i månadslön, och är en av dem som har bäst ersättning.

Hur arbetar FN för Agenda 2030?

En av Svenska FN-förbundets fokusfrågor är Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. De globala målen är 17 ambitiösa och universella mål som antogs av världens ledare 2015. Målen ska bidra till socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling och vara uppnådda till år 2030 i världens alla länder.

Vad går Agenda 2030 ut på?

Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.