:

Hur arbetar man med delaktighet och inflytande i förskolan?

Innehållsförteckning:

  1. Hur arbetar man med delaktighet och inflytande i förskolan?
  2. Hur arbetar pedagoger i verksamheten?
  3. Hur kan förskollärare arbeta med Omsorgsuppdraget?
  4. Vad är Lpfö 18 och varför behöver du ha kunskap om den?
  5. Vilka styr över förskolan?

Hur arbetar man med delaktighet och inflytande i förskolan?

Barnen ska vara delaktiga i utformningen av sin lärmiljö. Barnen får vara delaktiga i utvärderingen av sitt inflytande. Dokumentationen blir en tillgång i arbetet med att synliggöra vilket inflytande barnen har i verksamheten. Det är vad vi ska dokumentera och inte vem!

Hur arbetar pedagoger i verksamheten?

Varje pedagog ansvarar för att ge förutsättningar till utveckling, och ett lustfyllt lärande i mötet med det enskilda barnet och i grupp. Pedagogen skall skapa trygghet, se varje barn och dess behov, utmana och uppmuntra, dokumentera och reflektera. Pedagogen skall vara flexibel och kunna arbeta med barn i alla åldrar.

Hur kan förskollärare arbeta med Omsorgsuppdraget?

Omsorgsuppdraget handlar om allt som sker i förskolans verksamhet. Detta innebär variationer av omvårdande, fostrande, lärande och lekfulla aktiviteter som omfattar förskolans vardag. Pedagoger i förskolan ansvarar för barnens fysiska, sociala och emotionella behov.

Vad är Lpfö 18 och varför behöver du ha kunskap om den?

Lpfö 18 är samma läroplan som Lpfö 98, men reviderad. Det innebär att läroplanen fortfarande har intentionerna att förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. ... Läroplanen har också uppdaterats mot gällande lagstiftning: skollagen, språklagen och lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Vilka styr över förskolan?

Skollagen reglerar bland annat vilka rättigheter och skyldigheter barn och deras vårdnadshavare har. Läroplanen beskriver förskolans värdegrund, vad barnen ska få möta under sin tid i förskolan och vilket ansvar rektorn och förskollärarna har.