:

Vilka jobbar på Socialstyrelsen?

Innehållsförteckning:

  1. Vilka jobbar på Socialstyrelsen?
  2. Vad jobbar Socialstyrelsen med?
  3. Hur arbetar Sverige med folkhälsa?
  4. Kan man lita på Socialstyrelsen?
  5. Är Socialstyrelsen trovärdig?
  6. Vad har Ivo för uppgift?
  7. Hur arbetar Stockholm region med folkhälsa?
  8. Vilka insatser i Sverige har ansvar för att bedriva folkhälsoarbete?

Vilka jobbar på Socialstyrelsen?

Socialstyrelsen tar fram och utvecklar statistik, regler och kunskap till hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Vi är cirka 700 medarbetare som arbetar för att alla ska få tillgång till en god vård och omsorg på lika villkor.

Vad jobbar Socialstyrelsen med?

Socialstyrelsen arbetar för medborgarnas bästa och för god hälsa, social välfärd och bra och rättvis vård och omsorg för alla i Sverige. genom att tar fram statistik och följer forskning. ... avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa. Den förkortas HSLF-FS.

Hur arbetar Sverige med folkhälsa?

Samlat ansvar för landets smittskydd Några av myndighetens ansvarsområden är vaccinationer, beredskapsplanering inför utbrott av smittsamma sjukdomar samt nationella beredskapslager av smittskyddsläkemedel. Vi samordnar även det nationella arbetet med antibiotikaresistens och vårdhygien.

Kan man lita på Socialstyrelsen?

Socialstyrelsen utfärdar nationella riktlinjer med rekommendationer om vård av rörelseorganens sjukdomar. Riktlinjer medför även att vården blir mer likvärdig oavsett var man bor, eftersom sjukvården får samma kunskap att utgå ifrån. ...

Är Socialstyrelsen trovärdig?

Socialstyrelsen är Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg. Genom samarbete, oberoende experter och pålitlig kunskap styr, stödjer och utvecklar vi hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Vad har Ivo för uppgift?

IVO ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Myndigheten ansvarar också för viss tillståndsprövning.

Hur arbetar Stockholm region med folkhälsa?

Hälso- och sjukvård och tandvård arbetar hälsofrämjande och förebyggande med fokus på dem med störst behov. Regional utvecklingsplanering, kollektivtrafik och stöd till kultur- och föreningsliv bidrar till strukturella förutsättningar för god och jämlik hälsa.

Vilka insatser i Sverige har ansvar för att bedriva folkhälsoarbete?

Folkhälsomyndigheten har ett nationellt ansvar för folkhälsofrågor. Vår uppgift är att främja en god och jämlik hälsa, förebygga sjukdomar och skador samt verka för ett effektivt smittskydd och skydda befolkningen från olika former av hälsohot.