:

Hur arbetar man mot diskriminering?

Innehållsförteckning:

  1. Hur arbetar man mot diskriminering?
  2. Vilka fem områden innefattar det förebyggande och främjande arbetet på en arbetsplats?
  3. Vad är diskriminering på arbetsplats?
  4. Vilka arbetstagare kan vända sig till Diskrimineringsombudsmannen?
  5. Hur kan man förebygga diskriminering i skolan?
  6. Vad är kränkande särbehandling?
  7. Vad kan man bli diskriminering?
  8. Hur många anmäler diskriminering?

Hur arbetar man mot diskriminering?

Ett sätt att arbeta förebyggande är genom så kallade aktiva åtgärder. Det kan exempelvis vara att undersöka om det finns risker för diskriminering i en verksamhet. Det kan också handla om att analysera orsaker, att upptäcka hinder, att följa upp och utvärdera det främjande och förebyggande arbetet.

Vilka fem områden innefattar det förebyggande och främjande arbetet på en arbetsplats?

Arbeta i fyra steg inom fem områden Löner och andra anställningsvillkor (ej att förväxla med lönekartläggning) Rekrytering och befordran. Utbildning och övrig kompetensutveckling. Föräldraskap och arbete.

Vad är diskriminering på arbetsplats?

När räknas det som diskriminering? På jobbet kan du bli diskriminerad av en chef eller en kollega och diskrimineringen kan vara direkt eller indirekt. Bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera är alla former av diskriminering.

Vilka arbetstagare kan vända sig till Diskrimineringsombudsmannen?

Följande är exempel på sådant som kan vara diskriminering i arbetslivet:

  • En anställd har lägre lön än en kollega med samma eller likvärdigt arbete och det har samband med kön.
  • En arbetsgivare uppfattar att en arbetssökande har ett utländskt klingande namn och kallar därför inte hen till intervju.

Hur kan man förebygga diskriminering i skolan?

Lika behandlingsarbete handlar om att skapa en skola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. En trygg skolvardag är en förut sättning för att lära och utvecklas. Forskning har dessutom visat att systematiskt arbete mot kränkningar har effekt.

Vad är kränkande särbehandling?

Med kränkande särbehandling avses handlingar som riktas mot en eller flera anställda på ett kränkande sätt som kan leda till ohälsa hos de som drabbas eller till att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap. ... Enligt arbetsmiljöverket kan kränkande särbehandling till exempel vara: att inte hälsa på någon.

Vad kan man bli diskriminering?

Diskriminering kan handla om att du blir utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier. Bristande tillgänglighet i affären eller på bussen kan också vara diskriminering. Det kan också innebära att du blir orättvist behandlad på jobbet, i skolan eller där du handlar.

Hur många anmäler diskriminering?

2020 kom det in totalt 3 524 anmälningar, tips och klagomål till DO. Av dessa rörde 676 diskrimineringsgrunden kön. Det är flest kvinnor som anmäler könsdiskriminering, men det förekommer även att män anmäler.