:

Hur fungerar barnkonventionen i svensk lag?

Innehållsförteckning:

  1. Hur fungerar barnkonventionen i svensk lag?
  2. Vad är grunden i barnkonventionen?
  3. Hur ska barnkonventionen tolkas?
  4. Varför är det viktigt att känna till barnkonventionen när du arbetar med barn?
  5. Hur lever Sverige upp till barnkonventionen?
  6. Vilka är barnkonventionens fyra grundläggande principer?

Hur fungerar barnkonventionen i svensk lag?

Barnkonventionen blir svensk lag den 1 januari 2020. Barnkonventionen innehåller regler för barns rättigheter. Med den här lagen vill regeringen att det ska bli tydligare att barn har egna rättigheter och att det ska blir tydligare hur vuxna ska använda barnkonventionen när de fattar beslut som rör barn.

Vad är grunden i barnkonventionen?

Barnkonventionens syfte är att garantera alla barn deras mänskliga rättigheter. FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Sverige ratificerade barnkonventionen utan reservationer 1990.

Hur ska barnkonventionen tolkas?

Av artikel 12 i barnkonventionen följer att konventionsstaterna ska tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållandet till barnets ålder och mognad.

Varför är det viktigt att känna till barnkonventionen när du arbetar med barn?

Om barnkonventionen Konventionen är ett viktigt verktyg för alla de aktörer som arbetar med att stärka barns och ungdomars rättigheter – i Sverige och övriga världen. ... Varje barn, oavsett bakgrund, har rätt att behandlas med respekt och barnets bästa ska alltid komma i första rummet vid alla åtgärder som berör barn.

Hur lever Sverige upp till barnkonventionen?

Barnkonventionens juridiska status stärks Trots att Sverige har förbundit sig att följa barnkonventionen finns det idag brister i både vår lagstiftning och praxis. När barnkonventionen är gällande som lag kommer fler svenska lagar och bestämmelser som rör barn tas på större allvar och gälla alla barn i Sverige.

Vilka är barnkonventionens fyra grundläggande principer?

De fyra grundprinciperna är:

  • Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. ...
  • Artikel 3: Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn. ...
  • Artikel 6: Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. ...
  • Artikel 12: Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.