:

När används smart modellen?

Innehållsförteckning:

 1. När används smart modellen?
 2. Vad är smart modellen?
 3. Vad innebär det att göra ett smart av ett mål?
 4. Vad är syftet med Smart metoden?
 5. Varför målformulering?
 6. Vad är realistiskt mål?
 7. Vad smart?
 8. Vad ska man tänka på när man sätter upp mål?
 9. Hur skriver man ett smart mål?
 10. Varför är det viktigt att mål är mätbara?

När används smart modellen?

Smart är en ursprungligen engelskspråkig modell för att underlätta vid formulering av mål för projekt, försäljning, personlig utveckling osv. Modellen är speciellt användbar när mål skall sättas med fler inblandade då den ger ett gemensamt ramverk att hålla sig inom.

Vad är smart modellen?

Inom managementområdet finns flera handfasta råd som kan användas som stöd när man formulerar mål. Nedan redovisas en av de vanligaste metoderna. En vanlig metod som används vid målformulering utgår från förkortningen SMART (Doran, 1981). Bokstäverna står för: Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt och Tidssatt.

Vad innebär det att göra ett smart av ett mål?

SMART målformulering – eller SMARTa mål – beskriver fångar de fem viktigaste delarna ett välformulerat mål behöver innehålla. Termen SMARTa mål skapades helt enkelt som stöd för att formulera mål på ett bättre vis.

Vad är syftet med Smart metoden?

Akronymen S.M.A.R.T. kan och har flera olika versioner och används med syftet att ge en heltäckande definition av en specifik målsättning. På inLink år vår version i en enda mening som följande: Specifikt, Mätbart, Accepterat (går det att uppnå), Relevant och Tidsbestämt.

Varför målformulering?

Problem- och målformuleringen utgör grunden för din konsekvensutredning. Att beskriva problemet handlar om att motivera varför det nya förslaget till reglering tas fram. Dessutom ger problem- och målformuleringen vägledning i hur omfattande konsekvensutredningen bör vara och ökar förståelsen för ingripandet.

Vad är realistiskt mål?

Realistiskt. Målet ska ange resultat som är möjliga att uppnå utirån givna förutsättningar. Tidsbundet. Det ska finnas en tydlig och realistisk tidsram för när målet ska ha nåtts.

Vad smart?

Smart (målformulering) S - Specifikt. M - Mätbart. A - Attraktivt (Accepterat) R - Realistiskt.

Vad ska man tänka på när man sätter upp mål?

SMART-modellen – en bra början

 1. S- Specifikt. Målet ska svara på frågan VAD ni vill uppnå och vara formulerat så specifikt och tydligt som möjligt. ...
 2. M- Mätbart. När ni sätter upp målet måste ni svara på frågan om hur det kan mätas. ...
 3. A-Accepterat. ...
 4. R- Realistiskt. ...
 5. T- Tidsbestämt.

Hur skriver man ett smart mål?

Mätbart handlar om att du redan i förväg bestämmer hur du ska veta om målet är uppnått eller inte. De som förväntas jobba mot målet behöver acceptera och förstå det, och känna att det är möjligt att uppnå....Ett smart mål kännetecknas av att det är:

 1. Specifikt.
 2. Mätbart.
 3. Accepterat.
 4. Realistiskt.
 5. Tidsbundet.

Varför är det viktigt att mål är mätbara?

Mätbart handlar om att du redan i förväg bestämmer hur du ska veta om målet är uppnått eller inte. De som förväntas jobba mot målet behöver acceptera och förstå det, och känna att det är möjligt att uppnå. ... Det blir också tydligt vilket mätvärde som ska användas för att se om ni uppnått målet.