:

Vad går titrering ut på?

Innehållsförteckning:

 1. Vad går titrering ut på?
 2. Vad är en Titreringskurva?
 3. Vad är en Titrand?
 4. Hur gör man en titrering?
 5. Varför används Fenolftalein istället för BTB vid titrering av ättiksyra?
 6. Hur tar man reda på Ekvivalenspunkten?
 7. Vad menas med Ekvivalenspunkten?
 8. Vad används neutralisation till?

Vad går titrering ut på?

Titrering (av franska titre, som betyder "koncentration" och "finhet") är en vanlig analysmetod i kemi som används för att avgöra koncentrationen hos en lösning, genom att låta den reagera med en lösning av känd koncentration. ... Då upphör man med att tillföra titrator.

Vad är en Titreringskurva?

Titreringskurvor illustrerar det kvalitativa förloppet hos en titrering. De möjliggör en snabb bedömning av titreringsmetoden. Skillnad görs mellan logaritmiska och linjära titreringskurvor.

Vad är en Titrand?

Om man känner den tillsatta lösningens koncentration och på byretten avläser den erforderliga volymen, kan man beräkna mängden av ämnet i titrerkärlet. Det ämne man har i byretten kallas titrator och ämnet i titrerkärlet titrand.

Hur gör man en titrering?

En typisk titrering skulle kunna gå till så här:

 1. En prov med en bestämd volym (t. ex. 10 ml) av den okända saltsyran placeras i en e-kolv.
 2. En lösning av en stark bas med känd konc. (t. ex. 0.5 M NaOH) placeras i byretten.
 3. Basen tillåts droppa ner. i saltsyralösningen tills all saltsyra. har reagerat.

Varför används Fenolftalein istället för BTB vid titrering av ättiksyra?

Fenolftalein är en av våra vanligaste pH-indi- katorer i skolan. Den ger ett tydligt omslag från ofärgat till rosa omkring pH = 9 och därför pas- sar den exempelvis bra vid titrering av en syra med en bas. Eftersom indikatorn är ofärgad i sur lösning ser det nästan ut som trolleri.

Hur tar man reda på Ekvivalenspunkten?

Man kan använda en syra-basindikator eller en pH-meter för att se när ekvivalenspunkten är nådd. Genom att multiplicera volymen tillsatt bas med baslösningens koncentration får man fram substansmängden tillsatt bas.

Vad menas med Ekvivalenspunkten?

Ekvivalenspunkter är de punkter under en titrering av en lösning då mängden titrandsmolekyler är lika med mängden analytsmolekyler eller en enkel multipel av mängden analytsmolekyler.

Vad används neutralisation till?

Neutralisation används för att neutralisera en syra eller bas. Först tas så mycket som möjligt av den utspillda produkten upp genom pumpning eller motsvarande. Den rest som blir kvar kan neutraliseras. Vid neutralisation sker en kemisk re- aktion där vatten och ett salt bildas.