:

Hur förklaras bäst intersektionalitet?

Innehållsförteckning:

  1. Hur förklaras bäst intersektionalitet?
  2. Hur påverkar intersektionalitet jämställdheten?
  3. Hur har intersektionalitet utvecklats?
  4. Vem myntade begreppet intersektionalitet?
  5. Hur fungerar en maktordning?
  6. Vad betyder Intersektioner?
  7. Varför intersektionalitet?
  8. Hur hänger intersektionalitet och våld ihop?
  9. Hur kan makt ses ur ett intersektionellt perspektiv?
  10. Vad är etnisk maktordning?

Hur förklaras bäst intersektionalitet?

Intersektionalitet är ett analytiskt perspektiv som vill uppmärksamma hur relationer av överordning och underordning skapas och upprätthålls i samspel mellan bl. a. ras/etnicitet, kön/genus, funktionsvariationer, klass, ålder, sexualitet och religion.

Hur påverkar intersektionalitet jämställdheten?

Kvinnor, män och personer med annan könsidentitet, har olika levnadsbetingelser beroende på tillhörigheter så som etnicitet, ålder, funktionalitet med mera. Med ett intersektionellt perspektiv kan jämställdhetsarbetet utvecklas så fler inkluderas i, påverkas och nås av arbetet.

Hur har intersektionalitet utvecklats?

Intersektionalitet har enligt författarna, utvecklas från att ha appliceras på svarta kvinnors erfarenheter kring marginalisering, till att kunna belysa andra erfarenheter och maktpositioner inom andra identitetskategorier. Intersektionalitet är inte begränsad, utan kan användas och används inom flera olika områden.

Vem myntade begreppet intersektionalitet?

Bakgrund. Termen intersektionalitet myntades av forskaren och teoretikern Kimberlé Williams Crenshaw (1991) för att synliggöra hur vi ofta inte förstår eller erkänner den diskriminering eller marginalisering individer utsätts för ifall man ses som, eller identifierar sig med, fler diskrimineringsgrunder än enbart en.

Hur fungerar en maktordning?

Även i demokratiska samhällen finns grupper som har mer eller mindre makt än andra. Vissa styr och ställer, andra följer. Med begreppet maktordning avses en hierarkisk ordning i vilken olika grupper i samhället har olika mycket makt, högst upp i ordningen innebär mest makt. ...

Vad betyder Intersektioner?

Intersektionell analys försöker fånga in och begripliggöra de överlapp som finns och den samverkan som sker mellan olika former av till synes skilda strukturella kategorier av förtryck. Dessa kan exempelvis vara rasism, patriarkat eller klass. Alla människor är på olika sätt drabbade av en rad sådana strukturer.

Varför intersektionalitet?

Ett intersektionellt perspektiv kan hjälpa till att synliggöra hur olika maktordningar samspelar. Ordet intersektionalitet kommer från engelskan intersection, som kan betyda vägkorsning eller skärning. ... Intersektionalitet kan användas som analysredskap inom många olika områden och också fungera som ett verktyg.

Hur hänger intersektionalitet och våld ihop?

Ett intersektionellt perspektiv Perspektivet används för att förstå hur maktordningar samverkar. ... Att anta ett intersektionellt perspektiv innebär i det här sammanhanget att ta hänsyn till hur olika maktstrukturer kan påverka hur våldet tar sig uttryck, och vilka konsekvenser det får för den som utsätts för våld.

Hur kan makt ses ur ett intersektionellt perspektiv?

Makten är strukturell och påvisar ett samhälleligt mönster där människor, beroende grupptillhörighet, har tillgång till olika mycket makt (Almén, 2016:6). Syftet med en intersektionell analys är att identifiera hur olika kategorier konstruerar och samverkar med varandra samt skapar maktordning.

Vad är etnisk maktordning?

I alla samhällen skapas hierarkier där människor lever under skilda villkor. När vissa grupper får mycket makt, leder det till andra gruppers underordning. ... Och det krävs förändringar i samhället och skolan om värdegrundsbegreppet ska kunna omfatta alla oavsett etnicitet.