:

Vad är syftet med dokumentation?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är syftet med dokumentation?
 2. Vad Hur Varför dokumentation?
 3. Hur gör man pedagogisk dokumentation?
 4. Varför gör man Barnobservationer?
 5. Vad är syftet med en social dokumentation?
 6. Vad är syftet med genomförandeplanen?
 7. Vad är syftet med pedagogisk dokumentation?
 8. Vad ska vi dokumentera?
 9. Hur gör man en dokumentation förskola?
 10. Vad innebär det att vara pedagogisk?

Vad är syftet med dokumentation?

Dokumentation utgör ett viktigt instrument i kvalitets-, säkerhets-, uppföljnings- och utvärderingsarbetet. Syftet med att dokumentera är att bidra till god kvalitet och säker vård. I dokumentationen tydliggörs den enskildes behov av hjälp och stöd samt vad, hur och vem som ska tillgodose hjälpbehoven.

Vad Hur Varför dokumentation?

alster och foton från barnen, var en gemensam syn på vad dokumentation är. Medan hur och varför den utfördes urskildes det en variation i resultatet. Förskollärarna menade på att dokumentationsarbetet utfördes för att synliggöra barnets lärande.

Hur gör man pedagogisk dokumentation?

Pedagogisk dokumentation tar sin början genom observationer för att bland annat se vad barnen intresserar sig för. Observationerna kan i sin tur dokumenteras och där kan man använda sig av olika tillvägagångssätt som exempelvis fotografering, filminspelning och/eller ljudupptagningar.

Varför gör man Barnobservationer?

Palmer tar upp barnobservation som ett instrument för att utvärdera barns utvecklingsnivå mot vad som ansågs normalt för deras ålder.

Vad är syftet med en social dokumentation?

Vad är social dokumentation? Omvårdnadspersonalen har enligt socialtjänstlagen skyldighet att dokumentera viktiga saker som händer med dig. Det kallas för social dokumentation.

Vad är syftet med genomförandeplanen?

Syftet med genomförandeplanen är att skapa en tydlig struktur för genomfö- randet och uppföljningen av en beslutad insats. Genom planen tydliggörs både för den enskilde och för personalen vad som ska göras, vem som ska göra vad, när och hur [3].

Vad är syftet med pedagogisk dokumentation?

Med hjälp av dokumentation ska du och dina kollegor följa barnens utveckling och lärande men också analysera och utvärdera utbildningens kvalitet. Här hittar du förslag på hur du kan dokumentera med ett tydligt syfte och med olika metoder.

Vad ska vi dokumentera?

Dokumentationen ska omfatta beslut och åtgärder i ärendet samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse. Exakt vilka uppgifter det rör sig om beror på det enskilda fallet. Personuppgifter får bara behandlas om det är nödvändigt för att arbetsuppgifter inom socialtjänsten ska kunna utföras.

Hur gör man en dokumentation förskola?

Metoder för att dokumentera

 1. filma, fotografera eller spela in ljud.
 2. anteckna.
 3. låta barnen fotografera eller filma.
 4. ha gruppdiskussioner eller göra barnintervjuer.
 5. göra barnobservationer.
 6. använda diagram.
 7. låta barnen skapa teckningar, skisser eller målningar.
 8. använda tankekartor.

Vad innebär det att vara pedagogisk?

Pedagogik är en vetenskaplig disciplin med fokus på uppfostran, undervisning och utbildning. Dessa tre delar utgör pedagogiska processer som i sin tur innebär aktiviteter som utgör stöd till lärande.