:

Hur är ett BAS konto uppbyggt?

Innehållsförteckning:

 1. Hur är ett BAS konto uppbyggt?
 2. Vad är en BAS kontoplan?
 3. Vilket konto ska jag bokföra på?
 4. Vilka Kontoklasser innehåller BAS planen?
 5. På vilket sätt underlättar bas-kontoplanen dokumentation av bokslutet?
 6. Vad är huvudkonto?
 7. Vilka är de fyra Kontoklasserna?
 8. Vad är ett Intäktskonto?
 9. Vilket konto för bokföringsprogram?
 10. Vilket konto för elräkning?

Hur är ett BAS konto uppbyggt?

BAS-kontoplanens kontoklasser Kontoplanen består av tio kontoklasser. Varje kontoklass har ett antal underkonton som används för att specificera vad bokföringen avser. Alla konton som börjar på 1 rör alltså Tillgångar. Konton som börjar på 2 handlar om Skulder, 3 om Intäkter och 4 om Kostnader.

Vad är en BAS kontoplan?

BAS-kontoplanerna är ett slags standardiserade kontoplaner som består av konton och kontoindelningar anpassade till gällande lagar och regler.

Vilket konto ska jag bokföra på?

När du ska bokföra en affärshändelse ska den registreras på minst två konton i din kontoplan – på det ena kontot i debet och på det andra kontot i kredit. Tekniken kallas för dubbel bokföring och är konstruerad för att vara självkontrollerande. Den minskar risken för felregistrering vid bokföring.

Vilka Kontoklasser innehåller BAS planen?

I BAS-kontoplanen görs följande indelning av kontoklasser:

 • Kontoklass 1 för tillgångar (kontonummer )
 • Kontoklass 2 för eget kapital och skulder ()
 • Kontoklass 3 för intäkter ()
 • Kontoklass 4 för material- och varukostnader ()
 • Kontoklass 5 och 6 för övriga kostnader ()

På vilket sätt underlättar bas-kontoplanen dokumentation av bokslutet?

BAS-kontoplanen underlättar på många olika sätt. Den består av konton och kontoindelningar som är anpassade så att de knyter an till årsredovisningslagen, Skatteverkets standardiserade räkenskapsuppgifter samt till de uppgifter du ska lämna till SCB. Den uppdateras dessutom en gång per år för att inte bli omodern.

Vad är huvudkonto?

Struktur. Kontoplanen enligt BAS-kontoplanerna är upplagd så att varje konto har fyra siffror. Den första siffran anger kontoklass. De följande siffrorna används för mer noggrann uppdelning, där den andra siffran anger kontogrupp, den tredje siffran huvudkonto och den fjärde siffran underkonto.

Vilka är de fyra Kontoklasserna?

Den består av fyra olika huvudgrupper och kan sägas vara grunden i företagets redovisning.

 • Tillgångar.
 • Skulder.
 • Intäkter.
 • Kostnader.

Vad är ett Intäktskonto?

Intäktskonton & kostnadskonton utgör underlag till resultaträkningen. Intäktskonton minskar i debet och ökar i kredit medan kostnadskonton ökar i debet och minskar i kredit. I resultaträkningen framgår om företaget gör vinst eller förlust och finns för en viss period, t.

Vilket konto för bokföringsprogram?

För bokföring av ekonomiprogram kan man med fördel använda BAS-konto 5420 (programvaror), både för prenumeration och inköp av hela "offline program". Men om du har lagt ut redovisningen (outsourcat) den till en redovisningsbyrå bör du istället använda konto 6530 (Redovisningstjänster).

Vilket konto för elräkning?

Kostnader för el och värme som avser en hyrd lokal klassificeras som lokalkostnader och bokförs i kontogrupp 50. Kostnader för el och värme som avser en ägd fastighet klassificeras som fastighetskostnader och bokförs i kontogrupp 51.