:

Vad har en resistor för funktion?

Innehållsförteckning:

  1. Vad har en resistor för funktion?
  2. Vad menas med att en resistor är olinjär?
  3. Vad orsakar värmen i en elektrisk krets?
  4. Hur fungerar Effektmotstånd?
  5. Vad gör ett fotomotstånd?
  6. Vad händer om man Seriekopplar motstånd?
  7. När uppfanns Fotomotstånd?
  8. Hur kan man se skillnad på olika motstånd?
  9. Vad är det som driver strömmen i en krets?
  10. Har stor resistans?

Vad har en resistor för funktion?

Resistorns huvuduppgifter är att sänka spänningen och begränsa strömmen i en krets. Tyvärr används två olika symboler för resistorer i schematiska bilder. ... Hur mycket en resistor sänker spänningen beror på resistorns resistans och hur stor ström som går genom den.

Vad menas med att en resistor är olinjär?

En resistor, även kallad motstånd, är en passiv elektronisk komponent som utgör ett hinder för elektronernas rörelse i ett elektriskt fält. ... Om resistansen varierar med ström, spänning eller yttre faktorer benämns komponenten för "olinjärt motstånd", eller med ett namn som anger vad motståndet är beroende av.

Vad orsakar värmen i en elektrisk krets?

Alla ledare avger en viss grad av värme, så överhettning är ett problem som ofta är förknippat med resistans. Ju lägre resistans, desto högre strömflöde. Möjliga orsaker: isolatorer är skadade av fukt eller överhettning.

Hur fungerar Effektmotstånd?

Ett effektmotstånd (eng. power resistor) är egentligen bara ett vanligt motstånd med syftet att absorbera effekt i en elektrisk krets. De blir därför varma och är därför byggda speciellt för detta ändamål. De är grövre och har ofta kylflänsar för att hantera värmeenergin.

Vad gör ett fotomotstånd?

Fotomotstånd eller LDR (Light Dependent Resistor) är en passiv elektronisk komponent med en resistans som beror på ljusintensitet. ... Ljus exciterar elektroner till ledningsbandet och konduktiviteten tilltar med ökande ljusintensitet. Ett fotomotstånd kan fungera som ljusdetektor.

Vad händer om man Seriekopplar motstånd?

Den totala resistansen hos ett antal seriekopplade motstånd är lika med summan av alla resistanserna. Strömmen genom dem är lika, och spänningen över dem beror på hur stor del av den totala resistansen de utgör.

När uppfanns Fotomotstånd?

Den uppfanns i början på 1960-talet. Den består av transistorer, dioder, motstånd och andra komponenter som är ihopbyggda redan på fabriken.

Hur kan man se skillnad på olika motstånd?

Om motståndet behöver kunna varieras med en ratt eller ett skjutreglage finns variabla motstånd, potentiometrar. Symbolen för motstånd kan ritas på två sätt i kretsscheman. En potentiometer har en tredje anslutning, som ger ett varierbart motstånd. Resistansen anges i ohm, även om detta inte alltid skrivs ut.

Vad är det som driver strömmen i en krets?

Elektronerna i kretsen rör sig från batteriets minuspol genom sladdarna och lampan till batteriets pluspol. Ändå anses strömmen i en likströmskrets flyta från pluspolen till minuspolen, alltså tvärt om mot elektronerna som så att säga är strömmen.

Har stor resistans?

Ju högre resistansvärde kretsen har, desto högre spänning krävs för att driva en ström av en viss storlek genom kretsen. Resistans mäts vanligtvis i ohm. Vid likström kan strömmens storlek i en ledare beräknas genom att spänningen över ledaren divideras med dess resistansvärde i enlighet med Ohms lag.