:

När använder man vips-modellen?

Innehållsförteckning:

  1. När använder man vips-modellen?
  2. Vad är vips-modellen?
  3. I vilket vilka sammanhang kan man använda sig av Vips?
  4. Vad ska finnas i en Omvårdnadsanamnes?
  5. Vad är syftet med en patientjournal?
  6. Vilken betydelse en Omvårdnadsteori modell kan ha för Omvårdnadsdokumentationen?
  7. Vad är en Omvårdnadsplan?
  8. Vad innebär Omvårdnadsjournal?
  9. Vad ska en Epikris innehålla?
  10. Vad ska ingå i en Omvårdnadsplan?

När använder man vips-modellen?

VIPS är en forskningsbaserad modell för dokumentation av omvårdnad i patientjournalen. VIPS-modellen (Välbefinnande-Integritet-Prevention-Säkerhet) ger en enhetlig och systematisk struktur för att beskriva och kommunicera väsentlig information om patientens omvårdnad.

Vad är vips-modellen?

VIPS-modellen - Välbefinnande, Integritet, Prevention, Säkerhet - för strukturering av dokumentation av omvårdnad utifrån hela omvårdnadsprocessen.

I vilket vilka sammanhang kan man använda sig av Vips?

VIPS är en modell för omvårdnadsdokumentation som utvecklades under 1990-talet och är uppbyggd av sökord som används inom öppen och sluten vård. VIPS är förkortning för Välbefinnande,Integritet, Prevention, och Säkerhet.

Vad ska finnas i en Omvårdnadsanamnes?

En omvårdnadsanamnes har fokus på den enskilda patientens möjligheter, svårigheter och eventuella oförmåga att själv svara för livsfunktioner som toalettbesök, tvättning, rakning, motion, samvaro med andra, relationer till vänner och släktingar, förmåga att samtala, eventuella psykiska problem och fysiska ...

Vad är syftet med en patientjournal?

Syftet med att föra en patientjournal är i första hand att bidra till en god och säker vård av patienten.

Vilken betydelse en Omvårdnadsteori modell kan ha för Omvårdnadsdokumentationen?

Syftet med patientjournalen är enligt lag att i första hand bidra till en god och säker vård av patienten. Journalen ska även utgöra informationskälla för; - patienten, -uppföljning och utveckling av verksamheten, -tillsyn och rättsliga krav, -uppgiftsskyldighet enligt lag och forskning (2008:355).

Vad är en Omvårdnadsplan?

Omvårdnadsplanen är ett arbetsredskap som sjuksköterskan använder sig av, den synliggör risker och problem som kan uppstå och skapar förutsättningar för ett förebyggande arbetssätt. Brister i användandet av omvårdnadsplaner kan leda till försämrade möjligheter för patienten till en individuell omvårdnad.

Vad innebär Omvårdnadsjournal?

I omvårdnadsjournalen ansvarar sjuksköterskan för dokumentation av beslutade omvårdnads- och sjukvårdande insatser. ... Omvårdnadsjournalen är ett stöd för de personer som ansvarar för den boendes vård. Omvårdnadsjournalen skall utifrån den boendes individuella behov beskriva: Vårdens planering, genomförande och resultat.

Vad ska en Epikris innehålla?

Innehållet i en epikris varierar mellan vårdanläggningar och avdelningar, men gemensamt är att den innehåller en sammanfattning av patientens sjukhistoria, information från undersökningar och prover som tagits under aktuell vårdperiod samt en slutsats med diagnos och fortsatt behandling.

Vad ska ingå i en Omvårdnadsplan?

Begreppet omvårdnadsplan avser en nedskriven planering där patientens omvårdnadsdiagnoser har fastställts, mål har definierats och åtgärder har ordinerats (Jansson 2010). Omvårdnadsplanen är ett arbetsredskap i vården, med ordinationer för vilka åtgärder som ska genomföras.