:

Hur kan man förstå balansen mellan tydliggörande och Autonomistödjande pedagogik?

Innehållsförteckning:

  1. Hur kan man förstå balansen mellan tydliggörande och Autonomistödjande pedagogik?
  2. Vad menas med Teacch metoden?
  3. Hur Teacch kan bidra till tillgänglighet likvärdighet och delaktighet?
  4. Hur använder man Teacch metoden?
  5. Varför Lågaffektivt bemötande?
  6. Vad menas med tydliggörande pedagogik?
  7. Vad är sociala manus?

Hur kan man förstå balansen mellan tydliggörande och Autonomistödjande pedagogik?

Tydliggöranden pedagogik ligger nära begreppet autonomistödjande pedagogik som handlar om att bli självständig och kunna fatta beslut i vardagen. Vi stöttar barnet att bli självgående och självbestämmande vilket inte är detsamma som att barn alltid ska bestämma allting.

Vad menas med Teacch metoden?

TEACCH-modellen (Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped CHildren) utvecklades i början av 1970-talet av psykologerna Eric Schopler och Robert Reichler, vid UNC (University of North Carolina School of Medicine) i USA och antogs som delstatsprogram 1972.

Hur Teacch kan bidra till tillgänglighet likvärdighet och delaktighet?

Målet är att ge den enskilda individen med autism möjligheter att delta i samhällslivet på ett så meningsfullt och självständigt sätt som möjligt. ... I stället för att koncentrera sig på svårigheter och brister, betonar TEACCH-modellen vikten av att utgå från individens styrkor och intressen.

Hur använder man Teacch metoden?

För att uppnå det använder pedagogiken sig av olika redskap. Inga redskap finns klara från början utan dessa tas fram utifrån observationer av deltagarens förmågor, intressen och behov. Exempel på redskap kan vara dagplaneringar, bild-och/eller, textstöd vid olika valsituationer samt anpassningar i miljön.

Varför Lågaffektivt bemötande?

Lågaffektivt bemötande tar utgångspunkt i att människor med problemskapande beteende ofta har svårigheter med att reglera affekt. Ofta reagerar de med samma affekt som de presenteras för. ... De kan inte skilja mellan egen och andras affekt, vilket till exempel innebär att de blir arga om man skäller på dem.

Vad menas med tydliggörande pedagogik?

Tydliggörande pedagogik är ett arbetssätt där man synliggör och konkretiserar information, instruktioner och kommunikation. ... Målet med tydliggörande pedagogik är att skapa förutsättningar för eleven att bli delaktig och så självständig som möjligt i olika situationer och aktiviteter.

Vad är sociala manus?

Sociala manus är manus nedskrivna i form av sociala riktlinjer kring vad man ska göra och säga i en speciell situation.