:

Är förarbeten juridiskt bindande?

Innehållsförteckning:

  1. Är förarbeten juridiskt bindande?
  2. Vilka förarbeten brukar jurister intressera sig för?
  3. Finns det förarbeten till förordningar?
  4. Vilka rättskällor är bindande?
  5. Är myndighetsföreskrifter juridiskt bindande?

Är förarbeten juridiskt bindande?

I Sverige ingår bland förarbetena utredningar, remisser, propositioner, utskottbetänkanden, och yttranden från Lagrådet som har ingått i förberedelserna för stiftandet av en lag. De ses som en vägledning för lagtolkningen, och även om de inte är bindande på samma sätt som författningar bör domstolar följa dem.

Vilka förarbeten brukar jurister intressera sig för?

De vanligaste förarbetena är bland annat utredningar, propositioner och betänkanden, som blir skrivna av regeringen, riksdagens utskott, lagråd eller departement. Förarbeten brukar även bli kallade för ”lagmotiv” och i Sverige är förarbeten en egen rättskälla.

Finns det förarbeten till förordningar?

Så hittar du förarbeten I elektronisk form hittar du hänvisningar i databaserna Regeringskansliets rättsdatabaser (från 1985/86) och Juno. I elektronisk form hittar du protokollet på samma sida som utskottsbetänkandet (sök på utskottsbetänkandets nummer) på riksdagens hemsida under rubrikerna "debatt" och "beslut".

Vilka rättskällor är bindande?

Författningar, det vill säga bindande rättsregler, är den förnämsta rättskällan. Man brukar säga att författningarna bildar en hierarki. Frånsett EU-rätten så finner vi grundlagarna i toppen när det gäller den svenska, inhemska lagstiftningen. Därefter följer lagar, förordningar och myndigheters föreskrifter.

Är myndighetsföreskrifter juridiskt bindande?

Grundlag gäller framför vanlig lag, som gäller framför förordning, som gäller framför myndighetsföreskrift. Såvida inte författningen med högre rang uttryckligen säger att andra författningar har företräde -- ett exempel är Personuppgiftslagens 2 §.