:

Vad säger lagen om avsked?

Innehållsförteckning:

 1. Vad säger lagen om avsked?
 2. Vilka lagar och regler gäller i samman med en anställning?
 3. Vad räknas som uppsägning?
 4. Vad är huvudformen för anställning?
 5. Vad är fog för avsked?
 6. Vilket formkrav anges för ett avsked?

Vad säger lagen om avsked?

Ett omedelbart avslutande av ett arbetsavtal på grund av att arbetstagaren åsidosatt sina skyldigheter mot arbetsgivaren så grovt att det är fråga om avtalsbrott. Bestämmelserna finns i 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd. Avskedande ska inte förväxlas med uppsägning av arbetsavtalet. ...

Vilka lagar och regler gäller i samman med en anställning?

Regler om olika anställningsformer och när anställning kan avslutas.

 • Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) ...
 • Arbetstidslag (1982:673) ...
 • Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen. ...
 • Medbestämmandelag (1976:580) (MBL) ...
 • Semesterlag (1977:480) ...
 • Lag (1999:116) om skiljeförfarande.

Vad räknas som uppsägning?

Uppsägning är en handling eller meddelande att en part avser att få ett avtal eller annat rättsligt förhållande av något slag att upphöra. I allmänhet kan uppsägning ske utan att formella krav ställs på uppsägningen. För vissa avtalstyper gäller dock särskilda regler.

Vad är huvudformen för anställning?

Huvudformen är en tillsvidareanställning, se 4 § 1 st lag 1982:80) om anställningsskydd (LAS). Avtal om tidsbegränsad anställning får dock träffas, 4 § 1 st LAS. ... Sålunda har arbetsgivaren agerat inom ramen för vad som är tillåtet när hen inte vill att provanställningen ska övergå till en tillsvidareanställning.

Vad är fog för avsked?

Om en arbetsgivare med fog kan säga att förtroendet för en arbetstagare är förbrukat föreligger saklig grund för uppsägning. Det kan t. ex. röra sig om att arbetstagaren har agerat i strid med anställningsavtalet eller gjort sig skyldig till annan misskötsamhet.

Vilket formkrav anges för ett avsked?

Avskedande är än mer ingripande åtgärd än uppsägning och får endast ske om arbetstagaren grovt har åsidosatt sina skyldigheter enligt anställningen, se 18 § LAS. Samma formkrav gäller för avskedande som för uppsägning, dvs. att den ska vara skriftlig och lämnas personligen, 19 och 20 § LAS.