:

Hur förklarar man KASAM?

Innehållsförteckning:

  1. Hur förklarar man KASAM?
  2. Vad innebär det för personer att ha ett starkt KASAM när det handlar om stress och påfrestningar?
  3. Varför KASAM?
  4. På vilket sätt kan ett fast arbete efter utbildningen förbättra din upplevelse av KASAM?
  5. Vad var det som väckte Aaron Antonovsky intresse för hälsa?
  6. Vilka stärkande faktorer påverkar KASAM?
  7. Vem var Aaron Antonovsky Vad var det som väckte antonovskys intresse att studera människors?
  8. Vilka faktorer påverkar KASAM?
  9. På vilket sätt kan man öka sin KASAM?
  10. Vad kom Aaron Antonovsky fram till?

Hur förklarar man KASAM?

Känsla av sammanhang är ett grundfundament i den salutogena teorin. Det finns mycket man kan göra på arbetsplatsen för att stärka medarbetarnas känsla av sammanhang. Här finns exempel på viktiga aspekter för ökad meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet.

Vad innebär det för personer att ha ett starkt KASAM när det handlar om stress och påfrestningar?

KASAM står för känsla för sammanhang. Grovt förenklat betyder det att graden av KASAM mäter förmågan att hantera svårigheter och stress. Ju högre grad av KASAM som en individ har desto bättre förmåga att hantera svårigheter och stressiga livssituationer som det kan innebära att få diagnos och att hantera en sjukdom.

Varför KASAM?

KASAM står för känsla av sammanhang. Det är ett begrepp som innebär att en människa för att må bra behöver känna sig delaktig i ett sammanhang som är begripligt och meningsfull. Känslan av sammanhang avgör hur en person klarar av att hantera stress. Detta är i sin tur avgörande för hur man mår.

På vilket sätt kan ett fast arbete efter utbildningen förbättra din upplevelse av KASAM?

Antonovsky (10) menar att den som har hög KASAM är bättre på att lösa upp spänningar så att de inte vidareutvecklas till stress. I det långa loppet främjas således hälsa medan ohälsa motverkas. KASAM består av tre komponenter: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.

Vad var det som väckte Aaron Antonovsky intresse för hälsa?

Istället för att fokusera på vad som gör att människor mår dåligt intresserade sig Antonovsky av vad som får människor att må bra och hantera livet och motgångar. Denna insikt fick han efter att ha studerat överlevande judiska kvinnor som suttit i koncentrationsläger.

Vilka stärkande faktorer påverkar KASAM?

Socialt stöd, god ekonomi, kulturell stabilitet, hög social status, jagstyrka och välutvecklat intellekt är några av de faktorer som antas ligga bakom en god förmåga att hantera de stimuli vi utsätts för. Denna förmåga är enligt Antonovskys (1991) teori kopplad till individens känsla av sammanhang, KASAM.

Vem var Aaron Antonovsky Vad var det som väckte antonovskys intresse att studera människors?

Aaron Antonovsky var en professor i medicinsk sociologi som under en tid i sitt liv studerade judiska kvinnor som överlevt koncentrationsläger. Han fann att vissa trots att de utsatts för fruktansvärda förhållanden behållit sin psykiska hälsa och detta intresserade honom.

Vilka faktorer påverkar KASAM?

KASAM omfattar tre komponenter; dels upplevelsen av inre och yttre skeenden (begriplighet), dels att de resurser dessa skeenden kräver finns tillgängliga (hanterbarhet), dels engagemanget i livets utmaningar (meningsfullhet).

På vilket sätt kan man öka sin KASAM?

Stärka sin KASAM Till exempel genom att skapa tydliga strukturer som skapar begriplighet, se till att det finns resurser som gör situationen hanterbar och se till att det finns en meningsfullhet i arbetsuppgifterna så att de utmaningar och stressituationer man ställs inför känns värda ens engagemang.

Vad kom Aaron Antonovsky fram till?

Antonovsky är mest känd för den forskning han bedrivit om de av honom införda begreppen salutogenes och känsla av sammanhang, av svenska översättaren förkortat KASAM (på engelska: a Sense of Coherence, SOC).