:

Hur man gör en lex Maria anmälan?

Innehållsförteckning:

  1. Hur man gör en lex Maria anmälan?
  2. Var regleras lex Maria?
  3. Hur kom lex Maria till?
  4. Vem kan skriva lex Maria?
  5. Vad gör en Patientsäkerhetssamordnare?
  6. Vad innebär en avvikelse?

Hur man gör en lex Maria anmälan?

Du kan kontakta IVO direkt om du har varit med om något som du tycker har medfört en vårdskada. Det är bara vårdgivaren som kan göra en lex Maria-anmälan, men du kan lämna tips och anmäla klagomål. Läs mer hos IVO. Läs mer om vad du kan göra om du inte är nöjd med din vård.

Var regleras lex Maria?

Lex Maria regleras i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. Där framgår att vårdgivaren snarast ska anmäla till Socialstyrelsen om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom.

Hur kom lex Maria till?

Bakgrunden till namnet Lex Maria är den incident år 1936 då fyra patienter på Maria sjukhus i Stockholm avled till följd av felbehandling då de fick injektioner med desinfektionsmedel istället för bedövningsmedel.

Vem kan skriva lex Maria?

Enskilda patienter och brukare, privatpersoner, anhöriga och allmänheten kan inte göra en anmälan enligt lex Maria till IVO. I stället kan man lämna synpunkter eller ett klagomål: Informera IVO eller klaga på hälso- och sjukvården eller socialtjänsten som privatperson.

Vad gör en Patientsäkerhetssamordnare?

Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten så att kravet på god vård enligt hälso- och sjukvårdslagen upprätthålls. Vårdgivaren ska upprätta ett ledningssystem för att systematiskt utveckla verksamhetens kvalitet.

Vad innebär en avvikelse?

Avvikelse - händelse som medfört eller som hade kunnat medföra något oönskat. Tillbud - händelse som hade kunnat medföra något oönskat. Risk - möjlighet att en negativ händelse ska inträffa.