:

Vart finns kommunalt avlopp?

Innehållsförteckning:

  1. Vart finns kommunalt avlopp?
  2. Kan jag ansluta till kommunalt vatten?
  3. Kan man kräva kommunalt avlopp?
  4. Hur vet man om man har kommunalt avlopp?
  5. Måste man ansluta sig till kommunalt vatten?
  6. Varför kommunalt vatten och avlopp?
  7. Vad menas med enskilt avlopp?

Vart finns kommunalt avlopp?

Antagandet har gjorts att samtliga folkbokförda på fastigheter taxerade som flerbostadshus eller specialbostäder är anslutna till kommunalt vatten och avlopp. Omkring 99 procent av flerbostadshus med en folkbokförd befolkning är belägna i tätorter.

Kan jag ansluta till kommunalt vatten?

För att du skaansluta din fastighet till kommunalt vatten, spillvatten och/eller dagvatten krävs att fastigheten ligger inom den allmänna VA-anläggningens verksamhetsområde för respektive vattentjänst. Vi är då skyldiga att låta dig koppla in din fastighet.

Kan man kräva kommunalt avlopp?

I vattentjänstlagen och dess förarbeten framgår tydligt att fastighetsägare har rätt att ansluta sig till kommunalt va, under förutsättning att fastigheten ligger inom va-anläggningens verksamhetsområde och behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.

Hur vet man om man har kommunalt avlopp?

Bryt huvudströmmen, eller ännu hellre, invänta ett strömavbrott och spola sen järnet i alla kranar. Om vattnet inte sinar så har ni kommunalt vatten.

Måste man ansluta sig till kommunalt vatten?

Nuvarande lag, vattentjänstlagen, innebär en skyldighet för kommunerna att ordna allmänt vatten och avlopp om förutsättningarna i lagen är uppfyllda, och då saknar det i sig betydelse om fastighetsägaren vill ha anslutningen eller inte.

Varför kommunalt vatten och avlopp?

Allt grundar sig i vattendirektivet som antogs av EU år 2000 i syfte att skydda och förbättra alla EU:s vatten. Miljöbalken och lagen om allmänna vattentjänster är de lagar som i huvudsak styr kommunens skyldighet att lösa vatten- och avloppsfrågor i större sammanhang och då behov finns av miljö- eller hälsoskäl.

Vad menas med enskilt avlopp?

Enskilt avlopp avser en avloppsanläggning utanför det kommunala avloppsnätet. Oftast är det system för ett eller två hushåll, men det finns även system för större anläggningar som t ex gruppbostäder, campingplatser etc.