:

Vad gör man på en bolagsstämma?

Innehållsförteckning:

 1. Vad gör man på en bolagsstämma?
 2. När ska extra bolagsstämma hållas?
 3. Vilka deltar i bolagsstämma?
 4. Hur gör man en extra bolagsstämma?
 5. Vilka ska vara med på bolagsstämma?
 6. Vilka ska närvara vid bolagsstämma?
 7. Vart ska bolagets årsstämma hållas?
 8. När ska kallelse till årsmöte skickas?
 9. Vem kan kalla till extra bolagsstämma?
 10. Hur kallar man till extra bolagsstämma?

Vad gör man på en bolagsstämma?

I praktiken handlar en stämman om att aktieägarna i ett bolag har tillfälle att närvara vid möten där det tas beslut rörande bolagets organisation och interna förhållanden. Beslut som fattas på en bolagsstämma kan exempelvis gälla ändring av bolagsordningen, val av styrelse och vinstutdelning.

När ska extra bolagsstämma hållas?

Kallelsen till extra bolagsstämma ska utfärdas inom två veckor från det att begäran kom in till bolaget. Stämmokallelsen ska skickas tidigast två månader och senast två veckor före stämman per post till varje aktieägare, om inte annat fastställs i bolagsordningen.

Vilka deltar i bolagsstämma?

Styrelsens ledamöter och VD äger rätt att deltaga i stämman. Det får även anses att VD och styrelsen är skyldiga att närvara vid stämman eftersom de enligt aktiebolagslagens 9 kap 22 § skall kunna svara på vissa frågor från aktieägarna under stämman.

Hur gör man en extra bolagsstämma?

Hur gör man en extra utdelning?

 1. Styrelsen förbereder relevant dokumentation, se nedan.
 2. Beslut om att extra stämma ska hållas tas på styrelsemöte.
 3. Styrelsen kallar till extra bolagsstämma i enlighet med bolagsordningen.
 4. Stämma hålls och utdelning beslutet protokollförs.
 5. Därefter sker utbetalning.

Vilka ska vara med på bolagsstämma?

De här får alltid närvara på bolagsstämman:

 • aktieägare som på dagen för bolagsstämman är inskrivna i aktieboken.
 • styrelseledamöter.
 • eventuell verkställande direktör.
 • eventuell revisor.
 • eventuella arbetstagarrepresentanter.

Vilka ska närvara vid bolagsstämma?

Enligt 7 kap. 2 § aktiebolagslagen har de som är aktieägare rätt att deltaga på bolagsstämma, om denne är införd i aktieboken. I bolagsordning får föreskrivas att anmälan ska ske. ... Kassör är anställd i ett aktiebolag och denne anställs, vanligen, av den verkställande direktören.

Vart ska bolagets årsstämma hållas?

En bolagsstämma i ett aktiebolag skall äga rum i den ort där styrelsen i aktiebolaget har sitt säte. I särskilda fall kan bolagsstämman hållas på en annan ort än den där styrelsen har sitt säte. Dessa fall skall vara extraordinära.

När ska kallelse till årsmöte skickas?

Vanligtvis ska kallelse och årsmöteshandlingar vara medlemmarna tillhanda minst två veckor före utsatt årsmöte. Kallelsen kan ske antingen genom en tidningsannons som når merparten av medlemmarna eller genom post till samtliga medlemmar.

Vem kan kalla till extra bolagsstämma?

Det är styrelsen som kallar till bolagsstämma. Utöver den ordinarie bolagsstämman som hålls årligen, kan styrelsen även kalla till extra bolagsstämma om det finns ärenden som behöver avhandlas och beslutas om. Ett bolag kan också ange i sin bolagsordning att fler än en ordinarie bolagstämma hålls varje år.

Hur kallar man till extra bolagsstämma?

Kallelse till extra bolagsstämma För att ta beslut om en extra stämma finns det bara tre sätt att gå styrelsen, revisorn eller aktieägarna. Ett bolags styrelse kan själv ta beslut om att skicka ut en kallelse. Även företagets revisor kan på eget initiativ kalla till möte.