:

Vad krävs för att få ersättning för ärr?

Innehållsförteckning:

  1. Vad krävs för att få ersättning för ärr?
  2. Hur mycket får man för ett ärr i pannan?
  3. Vad är framträdande ärr?
  4. Hur mycket ersättning för ärr på knät?
  5. Kan man få ersättning från flera försäkringar?
  6. Kan man få ersättning för gammal skada?

Vad krävs för att få ersättning för ärr?

Skadan måste ha läkt och blivit ett ärr för att få ersättning. Man brukar säga att ärret måste vara bestående. Försäkringsbolagen anser att en bedömning av när ärret blivit bestående kan göras tidigast ca ett år efter skadehändelsen. Detta innebär att du inte kommer att få ersättning direkt vid skadan utan måste vänta.

Hur mycket får man för ett ärr i pannan?

Ett ärr i ansiktet kan berättiga ersättning mellan (ca) 17 0 SEK.

Vad är framträdande ärr?

Ärret syns klart och tydligt och är vanprydande. ... Bolagets bedömning är att ärret är att betrakta som framträdande. Eftersom det enligt försäkringsvillkoren är en uttrycklig förutsättning för att ersättning ska lämnas att ärret är vanprydande har inte NN rätt till ersättning för aktuellt ärr.

Hur mycket ersättning för ärr på knät?

Ersättning lämnas för ärr som en direkt följd av olycksfallsskada som behandlats av legitimerad läkare, om ärret kvarstår två år efter dess uppkomst. Ett bagatellartat ärr ersätts inte. Ersättning lämnas i procent av valt försäkringsbelopp för medicinsk invaliditet och ärrets omfattning.

Kan man få ersättning från flera försäkringar?

Eftersom vissa ersättningar kan betalas från flera försäkringar kan det löna sig. Om du till exempel får en bestående invaliditet till följd av en olycksfallsskada kan du ut invaliditetsersättning från flera försäkringar. Kostnadsersättningar kan däremot endast ersättas från en försäkring.

Kan man få ersättning för gammal skada?

Jag råder dig att kontakta läkare och fråga om det kan finnas ett samband mellan olycksfallet och artrosen. Om svaret blir ja, be om ett invaliditetsintyg som visar sambandet, skadans omfattning och även prognos – om skadan är opererbar eller om besvären kan förvärras.